NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. compliant
 2. considerate
 3. relieved
 4. conceited
 5. timid
 1. a bojaźliwy
 2. b uległy
 3. c rozważny, troskliwy
 4. d nadęty
 5. e odczuwający ulgę, zadowolony

5 Multiple choice questions

 1. brudny, ohydny
 2. przygnębiony
 3. towarzyski
 4. posłuszny
 5. gadatliwy

5 True/False questions

 1. bitchyłajdacki

        

 2. thoughtfulrozważny

        

 3. insecureostrożny

        

 4. voraciousnieufny

        

 5. sophisticateddoświadczony