NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. grumpy
 2. timid
 3. methodical
 4. narrow-minded
 5. tight-fisted
 1. a bojaźliwy
 2. b skąpy
 3. c w złym humorze
 4. d systematyczny
 5. e ograniczony

5 Multiple choice questions

 1. posłuszny
 2. łajdacki
 3. uległy
 4. towarzyski
 5. doświadczony

5 True/False questions

 1. garrulousgadatliwy

        

 2. argumentativelubiący dyskutować

        

 3. thoughtfulsystematyczny

        

 4. conceitednadęty

        

 5. hideoushojny