NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. garrulous
 2. timid
 3. argumentative
 4. methodical
 5. inhibited
 1. a lubiący dyskutować
 2. b systematyczny
 3. c gadatliwy
 4. d bojaźliwy
 5. e ostrożny

5 Multiple choice questions

 1. uparty
 2. łajdacki
 3. rozważny
 4. grzeczny
 5. przygnębiony

5 True/False questions

 1. grumpyłajdacki

        

 2. insecureniepewny

        

 3. narrow-mindedograniczony

        

 4. filthybrudny, ohydny

        

 5. generoustowarzyski