NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. ill-mannered
 2. unassuming
 3. bigoted
 4. broad-minded
 5. bitchy
 1. a o szerokich horyzontach
 2. b zajadły
 3. c łajdacki
 4. d źle wychowany
 5. e skromny, bez pretensji

5 Multiple choice questions

 1. posłuszny
 2. w złym humorze
 3. doświadczony
 4. lubiący dyskutować
 5. poważny

5 True/False questions

 1. dependableprzygnębiony

        

 2. tetchyłajdacki

        

 3. hideoushojny

        

 4. filthybrudny, ohydny

        

 5. generoustowarzyski