NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. garrulous
 2. earnest
 3. bitchy
 4. bigoted
 5. inhibited
 1. a łajdacki
 2. b gadatliwy
 3. c poważny
 4. d ostrożny
 5. e zajadły

5 Multiple choice questions

 1. rozważny, troskliwy
 2. przygnębiony
 3. nieufny
 4. źle wychowany
 5. hojny

5 True/False questions

 1. thoughtfulzajadły

        

 2. dependablepewny, niezawodny

        

 3. argumentativelubiący dyskutować

        

 4. methodicalpowierzchowny, płytki

        

 5. superficialsystematyczny