NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. obedient
 2. earnest
 3. courterous
 4. unassuming
 5. voracious
 1. a grzeczny
 2. b posłuszny
 3. c nienasycony
 4. d poważny
 5. e skromny, bez pretensji

5 Multiple choice questions

 1. uparty
 2. towarzyski
 3. hojny
 4. rozważny
 5. uległy

5 True/False questions

 1. conceitednadęty

        

 2. ill-manneredźle wychowany

        

 3. tetchyłajdacki

        

 4. filthyłajdacki

        

 5. consideraterozważny, troskliwy