NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. sophisticated
 2. gregarious
 3. relieved
 4. insecure
 5. garrulous
 1. a gadatliwy
 2. b niepewny
 3. c odczuwający ulgę, zadowolony
 4. d towarzyski
 5. e doświadczony

5 Multiple choice questions

 1. brudny, ohydny
 2. łajdacki
 3. grzeczny
 4. w złym humorze
 5. hojny

5 True/False questions

 1. superficialpowierzchowny, płytki

        

 2. ill-manneredźle wychowany

        

 3. narrow-mindedo szerokich horyzontach

        

 4. voraciousnienasycony

        

 5. broad-mindedo szerokich horyzontach