NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. courterous
 2. hideous
 3. thoughtful
 4. earnest
 5. inhibited
 1. a ostrożny
 2. b rozważny
 3. c poważny
 4. d ohydny
 5. e grzeczny

5 Multiple choice questions

 1. pewny, niezawodny
 2. zajadły
 3. hojny
 4. przygnębiony
 5. odczuwający ulgę, zadowolony

5 True/False questions

 1. voraciousnienasycony

        

 2. conceitedostrożny

        

 3. gregarioustowarzyski

        

 4. argumentativelubiący dyskutować

        

 5. grumpyłajdacki