NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. conceited
 2. voracious
 3. tetchy
 4. considerate
 5. filthy
 1. a brudny, ohydny
 2. b drażliwy
 3. c nadęty
 4. d rozważny, troskliwy
 5. e nienasycony

5 Multiple choice questions

 1. skromny, bez pretensji
 2. źle wychowany
 3. skąpy
 4. powierzchowny, płytki
 5. poważny

5 True/False questions

 1. relievedodczuwający ulgę, zadowolony

        

 2. methodicalsystematyczny

        

 3. courterousnienasycony

        

 4. insecureniepewny

        

 5. miserablepewny, niezawodny

        

Create Set