NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. unassuming
 2. sophisticated
 3. suspicious
 4. tetchy
 5. bitchy
 1. a skromny, bez pretensji
 2. b nieufny
 3. c łajdacki
 4. d drażliwy
 5. e doświadczony

5 Multiple choice questions

 1. grzeczny
 2. w złym humorze
 3. nadęty
 4. pewny, niezawodny
 5. poważny

5 True/False questions

 1. voraciousgadatliwy

        

 2. insecureohydny

        

 3. consideraterozważny, troskliwy

        

 4. bigotedzajadły

        

 5. inhibitedzajadły

        

Create Set