ἐξηγέομαι, εξηγήσομαι, ἐξηγησάμην

to relate

ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρώτησα

to ask

φαίνομαι, φανοῦμαι

to appear

ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου

merchant

ὁ ναύκληρος, τοῦ ναυκλήρου

ship's captain

ὁ ναύτης, τοῦ ναύτου

sailor

πλείων/πλέων, πλέον

more

πλεῖστος, -η, -ον

most; very great; very many

Ἀθήναζε

to Athens

μέγα

greatly; loudly

τότε

then

μάλιστά γε

certainly, indeed

ἀπορέω, ἀπορήσω, ἠπόρησα

to be at a loss

φροντίζω, φροντιῶ, ἐφρόντισα

to worry, care

ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου

mule

ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος

harbor

ὁ ὅμιλος, τοῦ ὁμίλου

crowd

τὸ τεῖχος, τοῦ τείχους

wall

γεραιός, -ά, -όν

old

κακός, -ή, -όν

bad; evil

ὀρθός, -ή, -όν

straight; right; correct

τάχιστα

most quickly; most swiftly

ὡς τάχιστα

as quickly as possible

ἤ...ἤ

either...or

καίπερ

although

χαίρειν κελεύω

to bid farewell (good-bye)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording