44 terms

Chapter 15 pinyin to english

STUDY
PLAY
de
particle
zao
early
yinhang
bank
shao
few;little
paidui
form a line
huan
exchange; change
yingbang
pound sterling
renminbi
RMB
dei
to need;must;have to
yong
use
gang
just;only a short while ago
cong
from
feichang
very; extremely; highly
ci
measure word for actions
canguan
to visit (a place)
bingmayong
ceremonial clay statues of warriors
mingxinpian
postcard
gai
to be somebody's turn to do something
gongzuo renyuan
working personnel;staff member
qian
thousand
shu
count
wangfujing
name of famous district in beijing
xi'an
name of capital of Shaanxi province
haojiu bu jian
haven't somebody for a very long time
fazhan
develop
kuai
fast
hua
dialect
putonghua
the common speech (mandarin)
nianqing
young
liuli
fluent
dong
understand
jiu
exactly
erzi
son
difang
place
chengshi
city
xinyongka
credit card
xianjin
cash
cai
food; a dish
huilu
exchange rate
ya zhou xuexi
department of asian studies
yuan
dollar
jia yuan
canadian dollar
ouyuan
euro
mei yuan
american dollar