12 terms

Countries

STUDY
PLAY
zhōng guó
China
měi guó
U.S.A
yīng guó
Britain
fǎ guó
France
jiā ná dà
Canada
é luó sī
Russia
ào dà lì yà
Australia
mò xī gē
Mexico
nán fēi
South Africa
dé guó
Germany
rén
person
rì běn
Japan

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.