10 terms

sea

STUDY
PLAY
大海
dà hǎi (sea)
海龟
hǎi guī (turtle)
海豚
hǎi tún (dolphin)
海狮
hǎi shī (sea lion)
海马
hǎi mǎ (sea horse)
海草
hǎi cǎo (seaweed)
海滩
hǎi tān (beach)
大海里有什么?
dà hǎi lǐ yǒu shén me? (What's in the sea?)
大海里有海龟。
dà hǎi lǐ yǒu hǎi guī. (There are turtles in the sea.)
海星
hǎi xīng (star fish)