10 terms

car

STUDY
PLAY
chē (car, vehicle)
汽车
qì chē (car)
校车
xiào chē (school bus)
火车
huǒ chē (train)
摩托车
mó tuó chē (motorcycle)
警车
jǐng chē (police car)
救火车
jiù huǒ chē (fire engine)
救护车
jiù hù chē (ambulance)
自行车
zì xíng chē (bicycle)
我坐校车上学。
Wǒ zuò xiào chē shàng xué. (I go to school by school bus.)