10 terms

more vehicles

STUDY
PLAY
巴士
bā shì (bus)
德士
dé shì (taxi)
地铁
dì tiě (MRT)
chuán (boat)
飞机
fēi jī (aeroplane)
你怎么上学?
Nǐ zěn me shàng xué? (How do you go to school?)
我坐巴士。
Wǒ zuò bā shì. (I take the bus.)
我坐地铁。
Wǒ zuò dì tiě. (I take the MRT.)
我走路上学。
Wǒ zǒu lù shàng xué. (I walk to school.)
妈妈开车。
Mā ma kāi chē. (Mum drives a car.)