10 terms

money

STUDY
PLAY
qián (money)
多少钱?
duō shǎo qián? (How much does it cost?)
一块
yí kuài (1 dollar)
两块
liǎng kuài (2 dollars)
三块
sān kuài (3 dollars)
五块
wǔ kuài (5 dollars)
十块
shí kuài (10 dollars)
十一块
shí yī kuài (11 dollars)
一百块
yì bǎi kuài (100 dollars)
一块五
yí kuài wǔ (1 dollar and 50 cents)