10 terms

seasons

STUDY
PLAY
四季
sì jì (four seasons)
春天
chūn tiān (Spring)
夏天
xià tiān (Summer)
秋天
qiū tiān (Autumn)
冬天
dōng tiān (Winter)
你喜欢什么季节?
Nǐ xǐ huan shén me jì jié? (Which season do you like?)
我喜欢春天。
Wǒ xǐ huan chūn tiān. (I like Spring.)
春天到了。
chūn tiān dào le. (Spring comes.)
你做什么?
Nǐ zuò shén me? (What do you do?)
我种花。
Wǒ zhòng huā. (I plant flowers.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR