62 terms

Lärandemål DFM1 - Matsmältningskanalens sekretion, digestion och absorption

STUDY
PLAY
Redogöra för spottkörtlarnas sammansättning i av seende till sekretion?
Gl. Parotis består endast av serösa körtelceller och producerar ett vattnigt sekret bestående av α-amylas.
Gl. Submandibularis består av 80 procent serösa körtlar och 20 procent mukösa vilka tillverkar ett muköst sekret innehållande mycket glykoproteiner.
Gl. Sublingualis har lika många av varje körtelcelltyp.
Vad är salivets funktion?
1. Mjukgöra föda
2. Underlätta tal
3. Göra rent i munnen:
Genom pH-reglering genom neutralisation av syror och genom att vara Ca-mättad.
Genom att skölja rent i munnen.
4. Lösningsmedel för smakämnen.
Vad innehåller saliv?
1. α-amylas som spjälkar kolhydrater.
2. Tunglipas som spjälkar lipider (tveksamt om effekten).
3. Tillväxthormoner (som exempelvis kan läka sår).
4. Bakteriocida ämnen (immunoglobulin A, lysozym)

Beståndsdelar: Vatten, Muköst slem (glykoproteiner) och Joner: (Na+, Ca2+, HCO3-, I-)
Hur mycket saliv produceras dagligen?
Total sekretion på 1,5 liter per dygn:

1. 25 procent från Gl. Parotis
2. 70 procent från Gl. Submandibularis
3. 5 procent från Gl. Sublingualis
Redogör för reglering av salivsekretionen?
Salivkörtlarnas omedelbara funktioner styrs av nervösa mekanismer. Centrala nervsystemet förstärker respektive hämmar. Både sympatikus och parasympatikus utlöser sekretion.

Betingade reflexer - lukt, smak, tryck i munnen stimulerar parasympatikus. Trötthet, sömn, rädsla och uttorkning motverkar.
(Intressant - illamående stimulerar stark salivering för att skydda munhåla/matstrupe.)
Hur påverkas tandstatusen av salivens sammansättning?
HCO3- buffrar pHt i munnen så att det inte blir för surt, eftersom detta gör att kalcium och fosfat utfälls från emaljen vilket ger hål.
Hur påverkas smak och kolhydratmetabolism av salivens sammansättning?
Sekretion av serös saliv, som innehåller mer α-amylas innebär att kolhydratnedbrytningen ökar. Den serösa halten saliv ökar vid måltid.

Saliven är ett lösningsmedel för smakämnen. Utebliven sekration ger minskad smak i munhålan. Då serös saliv är vattnigare är detta viktigt för att kunna lösa smakämnen vid en måltid.
Vilka celltyper består magslemhinnan av?
1. Ytepitelceller (cylindriska) och mukösa halsceller (i isthmus i körtlarna).
2. Parietalceller
3. Huvudceller
4. Olika enteroendokrina celler
Vilken sekretion sker i magslemhinnan?
Ytepitel/mukösa halsceller : bildar ett muköst slem av mucin (glykoprotein) och HCO3-.
Skyddar - pH hålls runt 7 tack vare HCO3-buffert och mucinet skyddar mot HCl.
Parietalceller: HCl och IF (intrinsic factor)
Huvudceller: pepsinogen.
Enteroendokrina celler : gastrin och ghrelin.
Hur regleras syrasekretionen neuralt?
N. vagus bildar den parasympatiska regleringen av ventrikelns saltsyrafrisättning. Detta görs genom att den bildar synapser till parietalceller, D-celler och till ECL-celler (neuroendokrina celler som brukar ligga i närheten av parietalceller) i corpus och till G-celler och D-celler i antrum.
Hur regleras syrasekretionen hormonellt?
Cephal: Smak, lukt, syn eller prat om mat ger en stimulans från N. vagus och en stimulans av bildning av HCl. Detta leder till att 30 procent av den maximala sekretionen nås.

Histamin från ECL-celler i corpus, och ev även från histaminocyter (mastceller i lamina propria) aktiverar syrasekretionen parakrint via stimulering av H2-receptorer på parietalcellerna.
Hur regleras pepsin?
Pepsin utsöndras i form av pepsinogen, från huvudceller i funduskörtlarna.
Utsöndringen stimuleras av sekretin, CCK och gastrin.
Syrasekretionskontroll i tre faser? (överblick) 1
Syrasekretionskontroll i tre faser:
• Cefaliska fas - Förbereder magen att ta emot föda. Smak, lukt och synintryck stimulerar syrasekretionen. Signaler skickas från centrala nervsystemet via vagusnerven till syrasekreerande celler.
• Gastrisk fas
• Intestinal fas
Syrasekretionskontroll i tre faser? (överblick) 2
Cefalisk fas

Gastrisk fas: Reptorer känner av uttänjningen av magen (detta har även visats hos benfiskar) och kemoreceptorer känner av proteiner i födan. Detta leder till frisättning av hormon och stimulering av nervreflexer som i sin tur ökar syrasekretionen.

• Intestinal fas
Syrasekretionskontroll i tre faser? (överblick) 3
Cefalisk fas
Gastrisk fas

• Intestinal fas - Proteininnehåll och pH på föda som portioneras ut i tarmen registreras av kemoreceptorer. Om ej tillräcklig nedbrytning skett frisätts hormon som transporteras i blodet till magen och syrasekretionen stimuleras för att öka nedbrytningen av den föda som ännu inte nått tarmen. Syrasekretionen kan även inhiberas hormonellt om födan som når tarmen är tillräckligt nedbruten.
Pankreas funktion som endokrin körtel?
Pankreas har en betydelsefull funktion som endokrin körtel, med sekretion av hormoner (tex insulin och glukagon) som är av betydelse för cellmetabolismen.
Hur regleras pankreas sekretion vid måltid och fasta?
Pankreassaft utsöndras i en basalnivå vid fasta, och beror på mag-tarm rörelse. Minimal rörelse =minimal sekrektion.

Förekomsten av föda ger lågt pH i tarmen och stimulerar till sekretion av enzymer och neutraliserande vätekarbonatjoner från pankreas. Fett och proteiner i tarmen hos däggdjur frisätter hormonet cholecystokinin som i sin tur stimulerar pankreas att sekreera enzymer.
Pankreas funktion som exokrin körtel?
Pankreas fungerar också som en exokrin körtel som sekreerar vätekarbonatjoner (HCO3-), för att höja pH, och en mängd olika enzymer (tex.
trypsin, chymotrypsin, amylas och lipaser) in i tarmen.
De sekretoriska enheterna i pankreas består av acinära (serösa) körtelceller, som bildar proteiner för sekretion.
Vad är omsättningen av Na? i tarmen
Natrium kotransporterat med glukos och galaktos.(via SGLT) i jeujenum, aktiv transport i antiport med H+ iileum och colon - men i colon mot en stark koncentrationsgradient.
Vad är omsättningen av Cl? i tarmen
Klorid.
Faciliterad diffusion i jeujenum, i en antiport med HCO3- i ileum. Bägge i colon.
Vad är omsättning av vatten? i tarmen
I tunntarmen absorberas det mesta vattnet (6,5 liter per dag) medan colon absorberar cirka 2 liter per dag. Detta ger en vattenhalt i faeces på mellan 0,1 och 0,2 liter per dag.
Vad är omsättning av HCO3- ? i tarmen
Vätekarbonat absorberas i jeujenum, och utsöndras i ileum och kolon i en antiport med Cl-.
Na i tarmen?
Fungerar ofta som kotransportör av exempelvis glukos och galaktos i celler genom SGLT (Sodium Glucose Transporter). Detta leder till en mycket hög absorption av natrium från jejunum. Även transporten av aminosyror in i epitelcellerna sker i en symport med natrium vilket leder till högt natriumupptag.
Cl i tarmen?
Cl kan transporteras över cellmembranet via faciliterad diffusion med en elektrokemisk gradient. Detta sker främst i jejunum och colon.

I ileum och colon absorberas den genom antiport med vätekarbonat.

Kryptceller kan även utsöndra kloridjoner över hela tarmsystemet.
Vilka enxymer deltar i nedbrytningen av kolhydrater?
α-amylas
Pankreas-amylas
Maltas
Sucras
Isomaltas
Laktas
α-amylas?
Bildas av serösa körtelceller i munhålan. Spjälkar α1-4-bindningar mellan glukoser. Fungerar inte vid ändar eller vid förgreningar. Detta leder till bildandet av maltos, maltotrios och α-limit-dextrin.
Pankreas-amylas?
Längre verkningstid än α-amylaset men annars samma funktion.
Serösa körtelceller i pankreas.
Verkar i tunntarmen
Maltas?
Spjälkar α1-4-bindningar mellan glukoser. Kan inte spjälka α1-6 bindningar utan skapar därför glukos och isomaltos från α-limit-dextrin.
Finns i tarmväggen.
Verkar i tunntarmen
Sucras?
Spjälkar α1-β2-bindningar mellan glukos och fruktos. Kan även klyva α1-4-bindningar men inte lika bra som maltas.
Finns i tarmväggen.
Verkar i tunntarmen
Isomaltas?
Spjälkar α1-6-bindningar mellan glukoser.
Finns i tarmväggen.
Verkar i tunntarmen
Laktas?
Spjälkar β1-4-bindningar mellan galaktos och glukos.
Finns i tarmväggen.
Verkar i tunntarmen
Vilka enxymer deltar i nedbrytningen av proteiner?
Pepsin, Trypsin, Chymotrypsin
Elastas, Karboxy-peptidas
Amino-peptidaser
Pepsin?
Spjälkar polypeptider efter aromatiska och grenade polypeptider. Endopeptidas.
Bildas av huvudceller i ventrikeln.
Trypsin?
Klyver polypeptider efter arginin och lysin. Endoproteas och serinpeptidas.
Bildas av serösa körtelceller i pankreas.

OBS! Trypsinogen klyvs av enteropeptidas, som bildas i mucosan, till trypsin. Klyver sedan de nästföljande fyra enzymen från sin zymogena form (proproteaser) till sin aktiva form och även sin egen zymogen till trypsin.
Chymotrypsin?
Klyver efter stora aromatiska aminosyrarester. Endoproteas och serinpeptidas.
Bildas av serösa körtelceller i pankreas.
Elastas?
Klyver efter små hydrofoba aminosyrarester. Endoproteas och serinpeptidas. Bildas av serösa körtelceller i pankreas.
Karboxy-peptidas?
Bryter ned polypeptider från C-terminalen. Är en exoproteas och metallopeptidas.
Bildas av serösa körtelceller i pankreas.
Amino-peptidaser?
Klyver från N-terminalen. Är en exopeptidas.
Bildas av mukösa celler i tunntarmen.
Vilka enzymer bryter ner lipider?
Tunglipas(minim. funktion), Gastriskt lipas, Pankreaslipas, Colipas, Kolesterol-esteras, Fosfolipas A2
Gallsalter
Gastriskt lipas?
Spjälkar triacylglyceroler.
Bildas i ventrikeln
Pankreaslipas?
Bryter esterbindningar på kol 1 och 3 på triacylglyceroler med hjälp av colipas som binder till micellerna.
Bildas av serösa körtelceller i pankreas.
Colipas?
Faciliterar inbindning av pankreaslipaset till micellerna samt aktiverar pankreaslipas.
Bildas av serösa körtelceller i pankreas.
Kolesterol-esteras?
Klyver bort fettsyran på A-ringen på kolsterylestrar. Bryter även ned MAG till glycerol och FA.
Bildas av serösa körtelceller i pankreas.
Fosfolipas A2?
Klyver bort fettsyran på kol 2 på fosfolipider.
Bildas av serösa körtelceller i pankreas.
Gallsalter?
Bildar miceller av större fettdroppar genom att fungera som detergenter.
Bildas av levern
Vad är colipaset roll?
Bildas av pankreas och hjälper lipaset att binda till micellerna. Utan detta colipas skulle lipaset inte kunna binda in tillräckligt hårt och fettnedbrytningen skulle inte fungera. Ser ävena till att det aktiva centrumet på pankreaslipaset blir aktiverat genom en strukturförändring.
Vad är det enterohepatiska kretsloppet?
Av de gallsalter som utsöndras till tarmarna resorberas ca 95 procent och återanvänds. I ileum absorberas gallsyror och gallsalter. Därifrån transporteras de till Vena porta för att tas upp av levern där levern gör gallsyrorna till gallsalter igen.
Mellan 15 och 30 gram av gallsalterna utsöndras från levern till duodenum varje dag. Cirka 0.5 gram utsöndras varje dag med faeces och ungefär 0.5 gram nysyntetiseras från kolesterol i levern för att ersätta de förlorade gallsalterna.
Vad har gastrin för roll i digestionen?
Den primära hormoner som hjälper till att kontrollera matsmältningen är gastrin. När gastrin släpps den signalerar magen att producera syra, som också användes för att bryta ner mat. Gastrin spelar också en roll i normal celltillväxt i slemhinnan i magsäcken, tunntarmen och tjocktarmen.
G-celler frisätter gastrin som svar på töjning av magsäcksväggen, neuronal stimulans och vid närvaro av nedbrutna peptider.
Vad har sekretin för roll för digestionen?
Sekretin är ett peptidhormon bestående av 27 aminosyror varav 14 är homologa till glukagon. Bildas av S-celler i duodenum. Utsöndras då S-celler känner av ett lågt pH i lumen i duodenum. Stimulerar bildningen av pepsinogen i huvudceller och frisättning av HCO3- från pankreas och Brunners körtlar. Inhiberar bildning av saltsyra i parietalceller direkt och indirekt genom att frisätta somatostatin.
Vad har CCK för roll för digestionen?
CCK = Cholesystokinin.
Likheter med gastrin i struktur och receptorbindiningar. CCKA-receptorn har hög affinitet för CCK, CCKB har hög affinitet för gastrin.
Syntetiseras av I-celler i duodenum och stimulerar frisättning av gallsalter och enzymer från gallblåsan respektive pankreas.
redogöra för absorptionen av vitamin B12 och järn
F binder till vitamin B12 i duodenum och detta komplex kan sedan tas upp i ileum. ??
Vad innebär muntorrhet?
Munhålans slemhinnor är uttorkade på grund av salivbrist. Kan ge svårigheter att tala och även att hålla munnen ren från bakterier. Kan även leda till karies då salivens buffrande effekt inte finns.
Vad innebär dyspepsi?
Symptomkomplex bestående av halsbränna, sura uppstötningar, illamående och tidig mättnadskänsla. Orsaker kan vara exempelvis magsår eller refluxesofagit, inflammation i esofagusslemhinnan.
Vad innebär magsår (ulcus pepticum)?
Sår i magslemhinnan som orsakas av Helicobacter pylori eller olika medicinering. Kan även orsakas av förhöjda mängder bildad saltsyra från parietalcellerna. Behandling sker med antibiotika och med medel som förhindrar syrasekretion.
Vad innebär gallsten?
Gallstenar byggs upp av kolesterol, kalk och bilirubin. Övervikt och höga blodfetter är riskfaktorer och nästan hälften av befolkningen i fyrtioårsåldern har gallsten utan att uppvisa några symptom. Gallstenar kan även ta sig ut ur gallblåsan och täppa till ductus cysticus och täppa igen utflödet av galla (leder till ikterus).
Pancreatit? klinisk
Gallsten kan orsaka pankreatit genom att täppa till utflödet av pankreassaft. Pankreatit är en sjukdom då pankreas blir nedbrutet av sina egna enzym genom att de på ett eller annat sätt omvandlas från sin zymogena form till aktiva form innan de lämnat organet.
Klinisk: malabsorption?
Beror på felaktig nedbrytning eller felaktigt upptag av födoämnen från tarmen. Olika ämnesklasser kan drabbas och bland symptomen kan därför ses anemi, vid vitamin B12-malabsorption, och malnutrition då man får brist på vissa närningsämnen i kroppen.
Klinisk: steatorré?
Detta är en form av malabsorption eller maldigestion av fetter. Kan bero på att rätt enzymer inte bildas i pankreas eller att absorptionen inte kan ske. Bland symptomen finns gråaktig avföring, med högt fettinnehåll vilket leder till att de är svåra att spola ned i toaletten på grund av sin låga densitet. Kan även orsaka bristsjukdomar bland de fettlösliga vitaminerna som inte heller tas upp i adekvat mängd.
Laktosintolerans ?
Oförmåga att bryta ned laktos till glukos och galaktos. Detta beror på att laktas inte bildas alternativt inte bildas i tillräcklig mängd. Bakterier i tjocktarmen bryter istället ned detta socker vilket kan orsaka gaser i magen och diarré.
Diarré?
Symptom på en rad olika händelser som invasionen av patogena bakterier i mag-tarmkanalen, virus, gifter eller mediciner. Det värsta med symptomet är de stora vätskemängder som lämnar kroppen och det är viktigt att återvätska sig. Beror på ett inadekvat återupptag av vatten i tarmen.
3 olika laktosintolerans?
1. Kongenital laktosintolerans beror på brist av det fetala laktaset och orsakar intolerans för modersmjölken.
2. Primär laktosintolerans orsakas av en brist på det adulta laktaset och är ett normaltillstånd hos flertalet vuxna individer i världen.
3. Sekundär beror på en tillfällig brist på enzym efter sjukdom eller medicinering.
Maghormonet ghrelin och dess funktion ?
Ghrelin är ett aptitstimulerande peptidhormon som utsöndras från endokrina celler i magsäcken och som deltar i regleringen av energibalans och aptit.