Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Kapittel 7: Allemannsretten

Get a hint
Hva var saken som ble behandlet i Rt. 2014 s. 36 (Hovden alpinsenter), og hva var Høyesteretts syn på om kommersielle aktører var omfattet av allemannsretten?
Click the card to flip 👆
1 / 7
1 / 7
Terms in this set (7)
Driveren av en kommersiell skiskole reiste sak mot Hovden alpinsenter med krav om rett til å drive skiskole i anlegget. Høyesterett kom til at skiskolevirksomheten ikke kunne nektes. Høyesterett uttalte at friluftsloven § 2 gir ferdselsrett uavhengig av formålet med ferdselen, og at formålsbestemmelsen i § 1 heller ikke gir grunnlag for å avgrense mot kommersiell ferdsel. Høyesterett uttalte videre at kommersielt organisert friluftsliv kan bidra til å oppfylle lovens målsetting om å fremme friluftslivet som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Høyesterett uttalte også at kravet "til utilbørlig fortrengsel" er en streng norm.
Saken omhandlet allemannsrettens utøvelse på noen mindre holmer i Mefjorden utenfor Sandefjord.

Høyesterett kom til at allmennheten hadde rett til å fortøye/landsette båt, raste og sole seg, samt bade i området, i henhold til friluftslovens §§ 7, 8 og 9. Høyesterett uttalte også at allemannsretten ofte står sterkere enn eiendomsretten, men at det kan være rom for en dynamisk rettsutvikling. Videre uttalte Høyesterett at kravet om "utilbørlig fortrengsel" krever at ulempen er vesentlig, ikke bare åpenbar.
- Tomtens plassering
- Arrondering
- Terrengforhold
- Arealets størrelse

Videre ved vurderingen av om bruken av stien over fritidseiendommen er «til utilbørlig fortrengsel» for eieren, kan følgende momenter utledes, foruten de overnevnte:
- Om det finnes en alternativ sti (selv om den er mindre fremkommelig)
- Om den har vært benyttet som hovedadkomst over en periode
Det er statsallmenningsloven § 2-6 som er den alminnelige regelen om bortfall av virkesrett i en statsallmenning.

For at virkesretten skal bortfalle, må eiendommen miste sin karakter av jordbrukseiendom på grunn av en eller annen faktor, som for eksempel at jordbruksdriften er blitt liggende nede i et sammenhengende tidsrom av 5 år. Kravet om at eiendommen mister sin karakter av jordbrukseiendom er knyttet til vilkårene for allmenningsrett i § 2-1 i samme lov.
Høyesterett kom frem til at strandområdet ikke skulle regnes som innmark, men som utmark som var åpen for allmennheten.

Det avgjørende var avstanden mellom bolighuset og strandsonen, som var ca. 65 meter. Høyesterett mente at en ferdsel i strandsonen ikke ville være i "utilbørlig grad sjenerende" for eierne på grunn av denne avstanden. Videre uttalte Høyesterett at kravet om "utilbørlig fortrengsel" stiller høye krav og avhenger av en interesseavveining av lokale forhold, og at det ikke kunne tillegges vekt at strandområdet hadde vært inngjerdet i lang tid.