Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Kapittel 8: Ekspropriasjon og eiendomsrettens vern

Get a hint
Hva var det spesielle med problemstillingen i Rt. 2007 s. 1306 (Lindheim) i forhold til Øvre Ullern-saken, og hva konkluderte Høyesterett med når det gjaldt ulik behandling av fritidseiendommer og boligeiendommer etter tomtefesteloven § 33?
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
Hva var det spesielle med problemstillingen i Rt. 2007 s. 1306 (Lindheim) i forhold til Øvre Ullern-saken, og hva konkluderte Høyesterett med når det gjaldt ulik behandling av fritidseiendommer og boligeiendommer etter tomtefesteloven § 33?
Den omtvistede eiendommen var en fritidseiendom, mens det i Øvre Ullern-saken var en boligeiendom.

Høyesterett konkluderte med at det ikke var grunnlag for å behandle fritidseiendommer og boligeiendommer ulikt etter tomtefesteloven § 33. Høyesterett la til grunn at tomtefesteloven § 32 ikke skiller mellom de to eiendomstypene, og at det hadde stor vekt for trivsel og velferd å kunne ha en fritidseiendom. Dermed avklarte Høyesterett prinsipielt at det ikke skulle være noen realitetsforskjell i behandlingen av fritidseiendommer og boligeiendommer etter tomtefesteloven § 33.
Hva var begrunnelsen for at Høyesterett konkluderte med at anvendelsen av tomtefesteloven § 33 ikke var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 og vern om eiendomsretten i EMK P1-1?
Først og fremst var det avgjørende at loven kun regulerte festeforhold som allerede var etablert ved lovens ikrafttredelse, og ikke berørte eksisterende eiendomsretter.

Videre viste Høyesterett til at loven hadde til formål å balansere interessene til fester og grunneier, og at tomtefestere generelt sett hadde en svakere rettsstilling enn grunneierne.
Hvorfor la Høyesterett særlig vekt på "boligsosiale hensyn" ved tolkningen av tomtefesteloven § 33 i Rt. 2007 s. 1281 (Øvre Ullern)?
Fordi det forelå et klart beskyttelsesbehov for en rekke festere, og festernes økonomiske innsats var vanligvis klart størst. Dette ble ansett som en tungtveiende faktor som rettferdiggjorde anvendelsen av loven.
Hva gjaldt saken og hva var spørsmålet i Rt. 2005 s. 607 (Sandholmen)?
Saken gjaldt spørsmål om hvilket verdsettelsesprinsipp som skulle legges til grunn og anvendes for del av en fritidseiendom som ved gyldig konsesjonsvilkår var pålagt videresolgt til staten. Oppstillingen av konsesjonsvilkåret for ervervelsen av fritidseiendommen var ikke bestridt.

Bakgrunnen for saken var at den saksøkende part hadde kjøpt en bebygd fritidseiendom på ca. 29 dekar, hvoretter det etter dagjeldende konsesjonslov § 9 ble oppstilt et vilkår om overdragelse av ca. 19 dekar til staten.
Hva var Høyesteretts begrunnelse for å legge særlig vekt på "boligsosiale hensyn" ved tolkningen av tomtefesteloven § 33 i Rt. 2007 s. 1281 (Øvre Ullern)?
Høyesterett la særlig vekt på "boligsosiale hensyn" ved tolkningen av tomtefesteloven § 33 fordi det forelå et klart beskyttelsesbehov for en rekke festere, og festernes økonomiske innsats var vanligvis klart størst. Dette ble ansett som en tungtveiende faktor som rettferdiggjorde anvendelsen av loven.