157 terms

Welsh

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Consensus
consensws
southern
hwntw
equivalent (n/adj)
cywerthydd/cywerth
block/restrain/prevent
rhwystro
peasants
gwerinwyr/Y werin
inferior
israddol
complex
cymhleth
peninsula
penrhyn/gorynys
revive
adfywio
uproar
stŵr
pride oneself
ymfalchio
drunk
meddw
nightmare
hunllef
dirty
budr
oneself
ym
confident
hyderus
effort
ymdrech
praise (v)
canmol/c;pdfori
empathy
empathi
reaction
adwaith
praise
canmoliaeth/clod
take an interest in
ymddiddori yn/mewn
elitism
elitiaeth
class
dosbarth cymdeithasol
consideration
ystyriaeth
did
ddaru/wnaeth
become
dyfod
even/equal
cyfartal
yield/relent/surrender
ildio
surrender (n)
ildiad
argyhoeddedig
convinced
cynical
sinigaidd
purity
purdeb
vowel
llafariad
conviction
argyhoeddiad
acquire/procure
caffael
require/seek
ymofyn am
alternative
amgen
effect
canlyniad
humour/please
boddhau
satisfy
bodloni
oblige
gorfodi
obligatory
gorfodol
outcast (n)
alltud
slant/ inclination/orientation
gogwydd
speech
araith
unimportant
dibwys
remorseless, pitiless
didostur
compassion, mercy, pity
tosturi
compassion, mercy
trugaredd
prostitute
putain
web
gwe
pity (v)
tosturio
outrageous/shameful
gwarthus
chestnut
castan
lazy
diog
convince
argyhoeddi
general
cyffredinol
genius
athrylith
possess
meddu ar
insane
gwallgof
custom
arfer
helmet
helmed
reed
cyrs (corsennau)
standard
safonol
ritual/custom
defod
shave
eillio
stunning
syfrdanol
medical
meddygol
separate
ar wahân
astute( able to take advantage of situations following assessment)
craff
studious
myfyrgar
stereotype
ystrydeb
insane
gwallgof
insolent
haerllug
shear
cneifio
comply
cydymffurfio
compliance
cydymffurfiad
dissent/nonconformity
anghydffurfiaeth
dissent
anghytundeb
among
ymysg
amid/among
ymhlith
remedial
adfer
uproar /ommotion
cynnwrf
motivation/stimulation
cymhelliant
excitement
cyffro
in turmoil (state of extreme agitation)
mewn helbul
inspire
ysbrydoli
boast (v)
ymffrostio/brolio
boastful
ymffrostgar
boast
ymffrost/brol
blurb
broliant
resign
ymddiswyddo
erosion
erydiad
oneself
ym
devour/eat
difa
exterminate/ annihilate
difodi
administrate/administer
gweinyddu
memorial
cofeb/coffa
shame
cywilydd
disgrace, humiliate
gwaradwyddo
disgrace, disrepute
gwarth
to disgrace oneself
ymwaradwyddo
finger
byseddu
hitchhike
bodio
snuggle
anwesu
hug/embrace
cofleidio
cynicism
sinigiaeth
consonant
cytsain
acquisition
caffaeliad
convince
argyhoeddi
conjugate
Rhedeg berf
demand
mynnu/galw
causal
achosol
causality
achosiaeth
induce/inflict
peri
administrate
gweinyddu
gratification
boddhad
satisfactory
boddhaol
instant
ebrwydd
dishonoured
gwrthodedig
refusal
gwrthodiad
commitment
ymrwymiad
to coalition it up, ho'
clymbleidio
tendency
tuedd
orator
araithiwr
careless
esgeulus
merciless
didrugaredd/anhrugarog
mercy
tosturi/trigaredd
relentless/ruthless
didostur
compelling
cymhellgar
powerful
nerthol
improving
ar i fyny
self
love - hunangariad
a further audit will be undertaken to determine improvements
bydd archwiliad arall yn cael ei gynnal i bennu gwelliannau
self
improvement - Hunanwelliant
appalling/dire/shocking
arswydus
horror, dread
arswyd
occupy/invade/sit in
meddiannu
possession
meddiant
wail
cwynfan
Westminster has those powers
Mae San Steffan yn meddu ar y pwerau hynny
They also have selective memory
Maent hwythau'n meddu ar gof detholus
norm
norm
formality
ffurfioldeb
customs (airport)
Tollau
come to an end
dod i ben
persistent
dyfal
diligent
dyfal
persevering
diwyd
stereotype
ystrydebu
unanimity/accord
unfrydedd
unanimous
unfrydol
integrated
cyfun
concur
cytuno
agreed
cytûn
acknowledge
cydnabod