Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Adjectives relating to intrinsic and abstract qualities. All adjectives are in nominative masculine single form. Some comparatives and superlatives are included.

abstrakcyjny

abstract

akademicki

academic

ambitny

ambitious, proud

amerykański

American

angielski

English

australijski

Australian

bezrobotny

unemployed

białoruski

Belarussian

biedny

poor, impoverished

błyskawiczny

lightning fast

bogaty

rich

brazylijski

Brazilian

cały

whole, entire

chciwy

greedy

chiński

Chinese

chory

sick

ciekawy

curious

czarujący

charming

czeski

Czec

dobry

good

dowcipny

witty

drogi

expensive

dziwny

strange

energiczny

energetic

fachowy

expert, professional

francuski

French

genialny

ingenius

głodny

hungry

główny

main, chief, primary

głupi

foolish, stupid

gorszy

worse

gotowy

ready, prepared

grzeczny

polite

hiszpański

Spanish

honorowy

honorable

intelektualny

intellectual

inteligentny

intelligent

interesujący

interesting

izraelski

Izraelian

japoński

Japanese

kanadyjski

Canadian

kiepski

bad, poor

konkretny

real, concrete

łagodny

mild, easy-going

łatwy

easy

leniwy

lazy

lepszy

better

litewski

Lithuanian

litościwy

compassionate

mądry

wise

mężatka

married (woman to a man)

miły

nice

możliwy

possible

naiwny

naive

najgorszy

worst

najlepszy

best

namiętny

passionate

niegrzeczny

naughty / impolite

niekompetentny

incompetent

niemiecki

German

niemożliwy

impossible

nieudany

unsuccessful

nieznany

unknown

nowoczesny

modern

obcy

strange, foreign

odważny

courageous

ogromny

tremendous

okropny

terrible

okrutny

cruel

pilny

studious, diligent, hard-working

płodny

fruitful

podły

mean

polski

Polish

pomyślny

successful

popularny

popular

potężny

powerful

poważny

serious

późny

late (2)

pracowity

hard-working

praktyczny

practical

prosty

simple, straight, direct

prywatny

private

przeciętny

average, mediocre

przemysłowy

industrial

punktualny

punctual

pyszny

excellent, delicious

rodzinny

family

rolniczy

agricultural

rosyjski

Russian

samotny

single

silny

strong

skromny

modest

słaby

weak

słowiański

slavic

słynny

famous

zmęczony

tired

śmieszny

funny

smutny

sad

specjalny

special

spokojny

secure

spóźniony

late (1)

sprawny

efficient

sympatyczny

likeable

szalony

mad, furious, frantic

szczęśliwy

happy

sztuczny

artificial

szybki

quick

tani

cheap

trudny

difficult

uczciwy

honest

ukraiński

Ukrainian

ulubiony

favorite

umówiony

engaged (to have an appointment)

uparty

stubborn

utalentowany

talented

ważny

important

wczesny

early

wieczorowy

evening

włoski

Italian

wolny

free, available, single / slow

wybitny

outstanding

wybredny

refined, finicky

wygodny

comfortable

wyjątkowy

exceptional

zadowolony

pleased, satisfied

zagraniczny

foreign

zajęty

busy, occupied

zapominalski

forgetful

zaręczony

engaged (to be married)

zarozumiały

conceited

zaskakujący

surprising

zazdrosny

jealous

zbyteczny

superfluous

zdenerwowany

nervous

zdolny

able, clever, talented

zdrowy

well, healthy

zepsuty

broken, spoiled

zimny

cold

zły

bad / angry

zmartwiony

sorry

znaczny

significant

żonaty

married (man to a woman)

zwariowany

crazy

zwykły

ordinary

biegły

skilled, proficient

spragniony

thirsty

złożony

complex

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording