Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Kappaleen 5 sanasto

Магнитная буря

magneettimyrsky

весенний

keväinen

вставать I *встать

nousta

готовить II

valmistaa

болит болят

särkeä, olla kipeä

голова

pää

запах

haju, tuoksu

привлекать I

vetää puoleensa

кухня

keittiö

бодрый

reipas

чувствовать I себя

tuntea itsensä jksik

причина

syy

ясно

selvä

испугаться I

pelästyä

больница

sairaala

*налить I, налью, нальёшь, нальют

kaataa

скорее

nopeammin

одеваться I

pukeutua

выступать I

esiintyä

пускай

-koon, -köön

спать II, сплю, спишь, спят

nukkua

москвич, москвичка, москвичи

moskovalainen (henkilö)

погода

sää

ожидать I

odottaa

ожидается

odotetaan

ясный

selkeä, selvä

радовать I

ilahduttaa

ведь

-han, -hän

любимый

pidetty

международный

kansainvälinen

женский

nais-, naisten-

студия

studio

здоровье

terveys

доктор медицинских наук

lääketieteen tohtori

*вспомнить II+ А/ о+Р

muistaa jtak, jku, palauttaa mieleensä jtak, jku

*найти I

löytää

телеведущий

televisiojuontaja

телекомпания

televisioyhtiö

пожилой

iäkäs

*пригласить II +А

kutsua jku

рабочий

työ-

знаменитость f

kuuluisuus

московский

moskovalainen

сходить II

käydä, käväistä

волноваться I

huolestua

продукты

elintarvikkeet

продолжаться I

jatkua

влиять на +А

vaikuttaa jhk

настроение

mieliala

в двух словах

lyhyesti (kahdella sanalla)

влияние

vaikutus

значительный

merkittävä

живот

vatsa

сон

uni

слышать II

kuulla

уходить II

lähteä pois kävellen

ухаживать I за + I

huolehtia jstak

помнить II

muistaa

подъём

ylösnousu

выгуливать I

ulkoiluttaa

клиент

asiakas

бизнес-ланч

liikelounas

шуба

turkki

переговоры

neuvottelut

мебел f

huonekalut

ванная

kylpyhuone

путь m

matka

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording