Irish: Stenson Basic Irish Unit 10 (Gaelminn)

Rang Mháire - Samhain 2001 Simple counting numbers
STUDY
PLAY
a haon
one
a dó
two
a trí
three
a ceathair
four
a cúig
five
a sé
six
a seacht
seven
a hocht
eight
a naoi
nine
a deich
ten
a haon déag
eleven
a dó dhéag
twelve
a trí déag
thirteen
a ceathair déag
fourteen
a cúig déag
fifteen
a sé déag
sixteen
a seacht déag
seventeen
a hocht déag
eighteen
a naoi déag
nineteen
fiche
twenty
bus amháin
one bus
dhá leathanach
two pages
ceithre lá
four days
dhá bhád
two boats
ceithre theach
four houses
naoi gcarr
nine cars
ocht n-úll
eight apples
seacht bhfarraige
seven seas
deich mbus
ten buses
aon bhád
any boat
bád amháin
one boat
aon bhád amháin
one single boat (or only one boat)
aon teach déag
eleven houses
trí fhuinneog déag
thirteen windows
sé dhuine dhéag
sixteen people
seacht bpláta dhéag
seventeen plates
naoi n-uimhir déag
nineteen numbers
trí bliana
three years
ceithre seachtainí
four weeks
cúig uaire
five times (or five hours)
sé huaire
six times (or six hours)
seacht h-uibhe
seven eggs
ocht n-uaire
eight times (or eight hours)
naoi dtroithe
nine feet (in length)
deich mbliana
ten years
trí chloch
three rocks
trí clocha
three stone (in weight)
dhá láimh
two hands
dhá chois
two feet (not length)
dhá bhois
two palms (of the hand)
dhá chluais
two ears
dhá bhróig
two shoes
a cúig a chlog
five o'clock
tar éis
after, past
náid
zero
trí horlaí
three inches
ceithre horlaí
four inches
cúig orlaí
five inches
sé horlaí
six inches
seacht n-orlaí
seven inches
ceann
head; one
ceann amháin
one (item)
dhá cheann
two (items)
trí cinn
three (items)
ceithre cinn
four (items)
cúig cinn
five (items)
sé cinn
six (items)
seacht gcinn
seven (items)
ocht gcinn
eight (items)
naoi gcinn
nine (items)
deich gcinn
ten (items)
aon cheann déag
eleven (items)
dhá cheann déag
twelve (items)