Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Co to są prawa człowieka?

to zespół praw i wolności przysługujący każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, języka, wyznania, narodowości, przekonań, pochodzenia społecznego. Źródłem tych praw jest godność człowieka.

cechy praw człowieka

naturalne, niezbywalne, niepodzielne, nienaruszalne, powszechne

naturalne

posiadamy je dlatego, bo jesteśmy ludźmi

niezbywalne

nie możemy się ich zrzec

niepodzielne

wszystkie prawa posiadamy jednocześnie

nienaruszalne

nie zależą od władzy

powszechne

wszyscy ludzie posiadają takie same prawa

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording