Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

ANTYK

HOMER, HORACY, SOFOKLES
pierwsze tysiąclecie przed naszą erą do piątego wieku naszej ery (I tysiąclecie p.n.e - V w n.e.)

ŚREDNIOWIECZE

DANTE
wieki piąty do piętnastego (V-XVw.)

RENESANS

JAN KOCHANOWSKI, MIKOŁAJ REJ, WILIAM SZEKSPIR
piętnasty wiek (XV w.)

BAROK

JAN ANDRZEJ MORSZTYN, MIGUEL DE CERVANTES, MOLIER
siedemnasty wiek (XVII w.)

OŚWIECENIE

IGNACY KRASICKI
osiemnasty wiek (XVIII w.)

ROMANTYZM

ADAM MICKIEWICZ, JULIUSZ SŁOWACKI, ALEKSANDER FREDRO
pierwsza połowa dziewiętnastego wieku
1822 do 1863 (XIX w.)

POZYTYWIZM

HENRYK SIENKIEWICZ, BOLESŁAW PRUS, MARIA KONOPNICKA, ANTONI CZECHOW, KAROL DICKENS
druga połowa dziewiętnastego wieku
1864 do 1918 (XIX w.)

MŁODA POLSKA

KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER, LEOPOLD STAFF, BOLESŁAW LEŚMIAN, STEFAN ŻEROMSKI, STANISŁAW REYMONT
pierwsza połowa dwudziestego wieku
1890 do 1918 (XX w.)

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

LEOPOLD STAFF, BOLESŁAW LEŚMIAN, JULIAN TUWIM, JAN LECHOŃ, KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI, KAZIMIERZ WIERZYŃSKI, MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, CZESŁAW MIŁOSZ, STEFAN ŻEROMSKI
pierwsza połowa dwudziestego wieku
1918 do 1939 (XX w.)

WSPÓŁCZESNOŚĆ

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI, TADEUSZ RÓŻEWICZ, WŁADYSŁAW BRONIEWSKI, ZBIGNIEW HERBERT, CZESŁAW MIŁOSZ, WISŁAWA SZYMBORSKA, JAN TWARDOWSKI, MIRON BIAŁOSZEWSKI, ALEKSANDER KAMIŃSKI, ARKADY FIEDLER, MELCHIOR WAŃKOWICZ, SŁAWOMIR MROŻEK, MAŁGORZATA MUSIEROWICZ
druga połowa dwudziestego wieku
od1939 roku (XX w.)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording