17 terms

Transport 交通(jiāo tōng)

STUDY
PLAY
飞机
fēijī
火车
huǒchē
巴士
bā shì
骑车
qí chē
出租车
chūzūchē
的士
dí shì
电车
diànchē
走路
zǒulù
公共汽车
gōnggòng qìchē
轮船
lúnchuán
zuò (take or sit)
地铁
dìtiě
我坐飞机去美国。
wǒ zuò fēi jī qù měi guó.
开车
kāi chē
校车
xiào chē
kāi (drive)
代步滑板
dài bù huá bǎn

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.