NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. That film is on
 2. short
 3. actresses
 4. He's got dark hair
 5. He hasn't got a pet
 1. a színésznők
 2. b alacsony
 3. c neki nincs háziállata
 4. d Most játszák azt a filmet.
 5. e neki (fiú) sötét haja van

5 Multiple choice questions

 1. manöken
 2. hosszú
 3. szem
 4. Hé, fiúk!
 5. színész

5 True/False questions

 1. beautifullszép

        

 2. Come onmanöken

        

 3. she has got fair hairneki (fiú) sötét haja van

        

 4. filmöreg

        

 5. tallmagas