NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. young
 2. That film is on
 3. fair
 4. hair
 5. singer
 1. a énekes
 2. b haj
 3. c fiatal
 4. d Most játszák azt a filmet.
 5. e világos

5 Multiple choice questions

 1. Hé, fiúk!
 2. kék szemem van
 3. Nekünk nincs hosszú hajunk.
 4. Gyerünk!
 5. neki nincs háziállata

5 True/False questions

 1. you knowfiatal

        

 2. modelmanöken

        

 3. eyeshaj

        

 4. famoushíres

        

 5. filmvékony