NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. What does she look like?
 2. famous
 3. singer
 4. He hasn't got a pet
 5. model
 1. a manöken
 2. b híres
 3. c neki nincs háziállata
 4. d Hogy néz ki?
 5. e énekes

5 Multiple choice questions

 1. ott, oda
 2. szép
 3. Hé, fiúk!
 4. hosszú
 5. nem tudom

5 True/False questions

 1. actressesszínésznők

        

 2. darksötét

        

 3. shortvilágos

        

 4. oldöreg

        

 5. actressszínésznő