NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. short
 2. chubby
 3. film
 4. eyes
 5. I have got blue eyes
 1. a dundi
 2. b film
 3. c szem
 4. d alacsony
 5. e kék szemem van

5 Multiple choice questions

 1. haj
 2. híres
 3. színésznő
 4. fiatal
 5. ott, oda

5 True/False questions

 1. Hey guys!szem

        

 2. singerhosszú

        

 3. modelmanöken

        

 4. longfiatal

        

 5. He hasn't got a petNekünk nincs hosszú hajunk.