173 terms

Graphs and trends (English - Hungarian)

Analyzing diagrams and graphs, describing change
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

a little
egy kicsit, egy keveset
a lot
sok(at), nagyon
abbreviation
rövidítés
almost
majdnem, szinte
although
habár
among
között
approximately
hozzávetőleg, körülbelül
approximation
becslés, megközelítés
around
körülbelül
barely noticeable
alig érzékelhető
because of
miatt
benchmark
alappont, szintjel, hasonlítási alap
brand
márka
chart
táblázat, grafikon, diagram
comment
megjegyzés
commentary
fejtegetés, kommentár, magyarázó szöveg
competitor
versenytárs
conclusion
következtetés; befejezés, lezárás
considerably
számottevően, jelentékenyen, jelentősen
consumer
fogyasztó
consumption
fogyasztás, felhasználás
cost
költség
currency
pénznem, valuta
curve
görbe
decimal
tizedes
decimal point
tizedes pont (a magyarban vesszőt használunk!)
depreciation
értékcsökkenés, leértékelődés
despite
ellenére, dacára
detail
részlet
diagram
ábra, grafikon
dramatically
látványosan
due to
következtében
efficiency
hatékonyság, termékenység
figure
számadat
flow chart
folyamatábra
fraction
tört, tört része vnek, töredék
goal
cél
graph
grafikon, diagram
high
magas (érték)
higher priced
drágább
however
azonban
hugely
nagyon, óriási mértékben
improbable
valószínűtlen
in fact
valójában, tulajdonképpen
incredibly
hihetetlen módon
just under
kicsivel alatta
kph
km/h
long/short term
rövid/hosszútáv
low
alacsony(an lévő)
mainly
főleg, főként
market share
piaci részesedés
moderately
mérsékelten, tűrhetően
more or less
többé-kevésbé
mph
mérföld/óra
nearly
közel, csaknem
nevertheless
mindamellett
one in twelve
12-ből egy, minden tizenkettedik
owing to
miatt, köszönhetően
p.a. (per annum)
évenként(i)
percentage
százalék, arány, rész, hányad
performance
teljesítmény
period
periódus, időszak
petty cash
apróbb kiadásokra tartalékolt pénz
pie chart
torta diagram
population density
népsűrűség
portfolio
áruválaszték, értékpapír-állomány
price
ár
promotion
hírverés, előmozdítás
prospect
kilátás, jövő
quarter
negyedév
quickly
gyorsan
rapidly
sebesen, gyorsan, hirtelen
rate
arány, mérték, fok, díjtétel
ratio
arány, viszony
roughly
nagyjából, durván, megközelítőleg
rpm
fordulatszám
segment
rész, szelet, metszet
share
rész, hozzájárulás, részvény
sharply
élesen, hirtelen
sign
jel, jelzés
significant
lényeges, jelentős, fontos
significantly
számottevően, jelentős mértékben
since
vmilyen időponttól fogva, kezdve; vmilyen időpont óta
slightly
kissé, némiképp
steady
egyenletes, állandó
steeply
meredeken
substantially
alaposan, jelentősen, meglehetősen
swiftly
gyorsan, sebesen
symbol
jelkép, szimbólum
table
táblázat
timely
időszerű, alkalmas, jól időzített
to alternate
váltogat, váltakozik
to analyze
elemezni, megvizsgálni
to ascend
felemelkedik, felmegy
to be bound to (happen)
elkerülhetetlenül bekövetkezik
to be on the upswing/downswing
fellendülőben/leszállóágban van
to boom
fellendül, virágzik
to bottom out
a legmélyebb értéket elérni
to climb
emelkedik, kapaszkodik felfelé
to collapse
zuhan, összeomlik
to come up
feljön
to compare
összevet, összehasonlít
to contribute to
hozzájárul, közreműködik
to crash
lezuhan, hirtelen esik
to decline
gyengül, csökken
to decrease
csökken
to descend
csökken, ereszkedik
to describe
leír, jellemez
to doubt
kétségbe von, kételkedik
to draw attention to
felhívni a figyelmet valamire
to drive sth up/down
felhajt, felver/leszorít
to drop
esik, csökken
to ease off
gyengül
to effect
okoz, eredményez, végrehajt
to fall
esik
to fall to/by
adott értékre/mértékkel esik
to flatten out
kisimul
to fluctuate
ingadozik, hullámzik
to get on for
közelít, közeledik
to go up
felmegy
to improve
javít, javul
to jump
ugrani
to leap
megugrik
to level off
kiegyenlítődik
to lift
emelni, emelkedni
to localize
helyhez köt, elszigetel, megállapít, megjelöl
to mount (up) to
felkapaszkodni
to move (un)predictably
kiszámítható/atlan módon mozog
to move up/down
fel/lemegy, növekszik/csökken
to nosedive, take a nosedive
meredeken zuhan
to offset the decline
a csökkenést ellensúlyozza
to peak, to reach a peak
kicsúcsosodik
to pick up
erősödik, javulóban van
to plummet
váratlanul/meredeken esik
to plunge
váratlanul/meredeken csökken
to progress
javul
to raise
növel
to rally
megerősödik
to reach an all-time high
az eddigi legmagasabb értéket éri el
to rebound
feléled, erőre kap
to recover
magához tér
to reduce
csökken, csökkent
to remain (stable/constant etc.)
megmarad, nem változik
to retrogress ¬-> opposite: progress
visszafejlődik
to rise
emelkedik
to shift
vált, elmozdul, megváltozik
to shrink
zsugorodik
to sink
csökken
to skyrocket
az egekbe szökik
to slide down
lecsúszik, megindul lefelé
to slip
lecsúszik, hanyatlik
to slump
zuhan
to soar
szárnyal
to stabilize
stabilizálódik, rögzül
to stagnate
áll, stagnál, nem mozdul el adott értékről
to stand at
adott értéken áll
to step up
növel, emel
to stop falling
nem esik tovább
to suffer
elszenved
to surge
meglódul
to top out
a legmagasabb értéket elérni
to tumble
hirtelen csökken, leesik
to upswing
fellendül
to waver
ingadozik
total
össze, teljes, egész, végösszeg
turnover
forgalom
unbelievably
hihetetlenül
unlikely
valószínűtlen
value
érték
vastly
mérhetetlenül
visibly
szemmel láthatóan
well over
jóval felette
whereas
jóllehet, míg ellenben