9 terms

BC ILC book 1

Better Chinese I Love Chinese book 1
STUDY
PLAY
你好!
nǐ hǎo
hello / how are you
謝謝!
(谢谢!)
xiè xie
thanks
謝謝你!
(谢谢你!)
xiè xie nǐ
thank you
不客氣!
(不客气!)
bú kè qi
not at all / don't mention it / you're welcome
對不起!
(对不起!)
duì bù qǐ
sorry
沒關係!
(没关系!)
méi guān xi
it doesn't matter
跟我來!
gēn wǒ lái
follow me
加油!
jīa yóu
Go! Go! Go! / to cheer on / put in more efforts
太棒了!
tài bàng le
it's great / fantastic