Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

would it be possible to get a facial?

tôi có thể đắp mặt nạ được không?

I don't have an appointment

tôi không có cuộc hẹn

We don't have you down on appointment today

anh không đăng kí làm dịch vụ hôm nay

How much do you charge for a massage?

bạn tính bao nhiêu tiền cho việc mát xa

Is it customary to leave a tip?

có lệ bo/boa ở đây không?

Can I charge it to my room?

tôi có thể tính gộp vào tiền phòng được không

we're fully booked

chúng tôi đã được đặt kín

on second thought

sau khi suy nghĩ lại

guess

v. đoán

we're a separate business

chúng tôi làm kinh doanh riêng (tách khỏi khách sạn)

tips are not customary here

việc bo/boa không có tiền lệ ở đây

cosmetic surgery

n. giải phẫu thẩm mĩ

improve

v. cải thiện

improvement

n. sự cải thiện

consider

v. xem xét

solution

n. giải pháp

make progress

v. tiến bộ

restore

v. lưu giữ, lưu trữ

injury

n. vết thương

scar

n. vết sẹo

burn

n. vết bỏng

option

n. lựa chọn

gain weight

v. tăng cân

overweight

a. bị quá cân

surgeon

n. sự giải phẫu

liposuction

n. sự hút mỡ

procedure

n. thủ tục

perform

v. thực hiện

embarrassing

a. xấu hổ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording