29 terms

U5. Lesson 3+4

STUDY
PLAY
would it be possible to get a facial?
tôi có thể đắp mặt nạ được không?
I don't have an appointment
tôi không có cuộc hẹn
We don't have you down on appointment today
anh không đăng kí làm dịch vụ hôm nay
How much do you charge for a massage?
bạn tính bao nhiêu tiền cho việc mát xa
Is it customary to leave a tip?
có lệ bo/boa ở đây không?
Can I charge it to my room?
tôi có thể tính gộp vào tiền phòng được không
we're fully booked
chúng tôi đã được đặt kín
on second thought
sau khi suy nghĩ lại
guess
v. đoán
we're a separate business
chúng tôi làm kinh doanh riêng (tách khỏi khách sạn)
tips are not customary here
việc bo/boa không có tiền lệ ở đây
cosmetic surgery
n. giải phẫu thẩm mĩ
improve
v. cải thiện
improvement
n. sự cải thiện
consider
v. xem xét
solution
n. giải pháp
make progress
v. tiến bộ
restore
v. lưu giữ, lưu trữ
injury
n. vết thương
scar
n. vết sẹo
burn
n. vết bỏng
option
n. lựa chọn
gain weight
v. tăng cân
overweight
a. bị quá cân
surgeon
n. sự giải phẫu
liposuction
n. sự hút mỡ
procedure
n. thủ tục
perform
v. thực hiện
embarrassing
a. xấu hổ