How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

17 terms

活动 huó dòng activity

STUDY
PLAY
游泳
yóu yǒng
跑步
pǎobù
晒太阳
Shài tài yáng
踢足球
tī zú qiú
打乒乓球
dǎ pīng pāng qiú
爬山
pá shān
打网球
dǎ wǎng qiú
滑雪
huá xuě
wán
看电影
kàn diànyǐng
打篮球
dǎ lánqiú
我喜欢去泰国晒太阳。
wǒ xǐ huān qù tài guó shài tài yáng.
去年我们一家人去法国滑雪。
qù nián wǒ men yī jiā rén qù fǎ guó huá xuě.
露营
lù yíng
睡觉
shuì jiào
野餐
yě cān
在法国,我爱滑雪。
...