Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

yawn

esnemek

preocuupied with

zihni bir şeyle meşul olmak

occupied with

dolu, meşgul

foremost

en başta gelen

seldom

nadiren

alleviate

hafifletmek, azaltmak

subscribe

abone olmak

rodents

kemirgenler

latter

sonraki, ikincisi

epidemic

salgın

extermination

yok etme, imha

devastating

yıkıcı

squirrel

sincap

rat

sıçan

endemic

yaygın

sparsely

seyrek (nüfus olarak)

outbreak

salgın, ortaya çıkma

raging

öfkeli, azgın

intensive

yoğun (abundant)

call off

iptal etmek (cancel)

drop out of

çıkmak, ayrılmak

down to earth

ayakları yere basan, gerçekçi

lay off

işten çıkarmak, bırakmak

call for

çağırmak, gerektirmek

forecast

tahmin-hava tahmini

respiration

solunum

revolt

başkaldırı, isyan

cease

dinmek

struggling

mücadeleci

idiosyncratic

duruma/kişiye özgü

fruitful

verimli

beat

atış, vuruş, darbe

pane

dilim, disk, levha, çerçeve

exhalation

nefes, soluk, gaz, buhar

acre

ingiliz arazi ölçü birimi (4047 m2)

coastal

kıyı, sahil

farmland

çiftlik alanı

trace

işaret, iz (iz sürmek)

core

çekirdek, esas, öz

outnumber

sayıca fazla gelmek

terrestrial

dünyevi, karasal, toprakta yetişen

appendage

vücut uzantısı, ek, ilave

glide

akmak, kaymak, uçmak

vegetation

bitki örtüsü, yeşillik

gill

(insan) çene altı (hayvan) solungaç

rear

arka, geri

orchard

bağ, bahçe, bostan

pollinate

polen yaymak

pesticide

böcek ilacı

preeminence

üstünlük (supremacy)

throat

boğaz

clumsy

beceriksiz, biçimsiz

hook

çengel, kanca

rootlessness

asılsızlık, köksüzlük

transient

geçici, fani

nonfamilial

ailesel olmayan

kinship

akrabalık, yakınlık

disruption

aksama, bozulma

comparison

kıyas, karşılaştırma

lapse

(zaman) geçme, bitme

orphaned

öksüz

rub

ovmak, ovuşturmak, sürmek

livestock

besi, çiftlik hayvanı

bow

eğilme, baş eğme, boyun eğmek

grain

tahıli tohum

insulate

izole etmek, yalıtım yapmak

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording