Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

submissive

boyun eğen, itaatkar (unassertive)

overwork

kapasiteden fazla çalışmak

indifferent

aldırışsız, alakasız

wholesome

besin değeri yüksek (nutritious)

whet

bilemek (sharpen)

cajole

kandırmak, razı etmek

illicit

yasaya aykırı (illegal)

glib

akıcı konuşan (smooth-speaking)

carefree

kaygısız, vurdumduymaz

irate

hiddetli, kızgın (angry)

nearby

yakında (adjacent)

berate

azarlamak, fırça çekmek

hail

1)övmek, göklere çıkarmak 2) dolu yağmak

herald

ilan etmek, müjdelemek

forerunner

haberci, öncül

jeopardize

riske atmak, tehlikeye atmak (endanger)

jettison

ağırlık boşaltmak, yük atmak

penalize

cezalandırmak

rejuvenate

canlandırmak, gençleştirmek

moronic

geri zekalı gibi

diligent

dikkatli, çalışkan

rookie

acemi, çaylak

allusion

ima, belirti (hint)

confrere

meslektaş (colleague)

stamp

damga, pul

chip

dilimlemek, kıymak, ufalamak

chisel

kalemle oymak

parchment

parşömen kağıdı

cuneiform

çivi yazısı

wax

cilalamak

sealing

mühürleme

tamper

kurcalamak, karıştırmak

attest

açıklamak, bildirmek

bind over

göz hapsine mahkum etmek

herald

müjdelemek

fluctuation

çalkantı, dalgalanma

upward

artan, yukarı

spiraling

sarmal halinde hareket eden

overheat

aşırı ısınmak

downturn

sıkıntılı dönem

collapse

çökmek, yıkılmak

saturation

1)içine alma, doyma
2) canlılık (renk)

precipitously

dik bir şekilde

fueled

1) yakıt almış
2) teşvik edilmiş

stimulus

canlandırıcı, teşvik edici şey

vicious

bozuk, çok kötü
(vicious circle/cycle=kısırdöngü)

spiral

sarmal

slump

ani düşüş

steeply

abartılı, dik, inanılmaz şekilde

rigorous

sıkı, keskin, sert

cutback

düşüş, azalma

struggle

mücadele etmek

vulnerable

korunmasız, kolay incinir

unpalatable

tatsız, yenilmez

vertebrate

omurgalılar

viceroy

vali

distasteful

nahoş, tatsız, hoşa gitmeyen

coral

mercan

breed

1) soy
2) üremek, türemek (bred-bred)

prosper

refah düzeyi yükselmek, geliri artmak

stripe

çizgi-çizgili

grassland

çayır, otlak

startle

irkiltmek, şaşırtmak

predatory

yırtıcı , yağmacı

latter

sonraki, sonra gelen

predator

yırtıcı (hayvan)

concomitant

beraberinde gelen şey

beverage

meşrubat

soak

sırılsıklam olmak

quarter

1) çeyrek
2) ağırlık ölçüsü (0.113 kilogram)

relapse

nüksetmek

residue

tortu

stroppy

aksi, huysuz

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording