Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

nivå

Level
Ex: Välj din nivå!

badar

to take a bath, swim
Ex:vi badade varje dag under semestern

duschar

to take a shower

tvättar sig

wash onself
Ex: jag träffar mig varje dag.

torkar sig

dry oneself

badar bastu

have(take) a sauna

tvättar håret

wash hair

borstar håret

brush the hair

kammar sig

comb one's hair

borstar tänderna

brush the teeth

speglar sig

look at oneself in a mirror

sminkar sig

makeup

rakar sig

shave

klär på sig

wear , dress

klär av sig

take off the clothes

andas

breathe

hicka(r)

hiccups

nyser

sneeze

hostar

coughs

gapar

open one's mouth (wide)

gäspar

yawn

blinkar

blinks

blundar

close your eyes

tittar

watch

nickar

nod(tekane sar)

ler

smiles

skrattar

laugh

gråter

cry

snyter sig

blows ones nose

fryser

freeze

svettas

sweat

sätter sig

sit down

sitter

sit

ställer sig

stand up

står

stand

lägger sig

go to bed

ligger

lie

sträcker sig

extends(karaz dadan! ;) )

lyfter

lift

somnar

fall asleep

vaknar

wake up

må dåligt

feel bad
Ex: Hur mår du?
Jag mår dåligt

ont

pain
Ex: Jag har ont i huvudet och fryser.

krya på sig

Get well soon

så roligt att se dig igen!

so nice to see you again!

Inget vidare

not very good
Ex: Hur mår du?
Inget vidare

magen

stomach

ryggen

back

huvudet

head

vi är här för er skull.

we are here for you.

skull

sake
Ex: vi är här för er skull.

helg

weekend

vardag

weekdays

räkor

shrimp
Ex: De handlar räkor.

päron

pears
Ex: De handlar päron.

läsk

soda
Ex: De handlar läsk.

vindruvor

grapes

fin/ful

nice/ugly

bra/dålig

good/bad

ett gatuaddress

street address

en mössa

hat

en kjol

skirt

en slips

tie

en kavaj

suit jacket

en skjorta

shirt

tröja

sweater

kjol

skirt

en sjal

scarf

ett skärp

belt

ett schema

a schedule

bär

berries

gå upp

to get up

åka

go, ride, drive

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording