20 terms

japanese pg34-35

STUDY
PLAY
wakarimasu ka
DO you understand?
Hai, wakarimasu
yes, i understand
iie wakarimasen
no, i don't understand
shirimasen
i don't know
shitte imasu
i know
miemasen
i can't see
miemasu
i can see
kikoemasen
i cant hear
kikoemasu
i can hear
ii desu
it's good
dame desu
no good
eeto.../anoo...
ummm
-wa nihongo de nan to iimasu ka
how do you say- in japanese??
wasuremashita
i forgot
nakushimashita
i lost it
oteari e itte mo ii desu ka
may i go to the bathroom
rokkaa e itte mo ii desu ka
may i go to the locker
omizu o nonde mo ii desu ka
may i get a drink of water
enpitsu o kashite kudasai
please lend me a pencil
sumimasen. shitsumon ga arimasu
excuse me i have a question