13 terms

Latin Fourth and Fifth Declension Noun Endings

STUDY
PLAY
Fourth Declension Endings
ūs ūs
ūs uum
ūi ibus
ūm ūs
ū ibus
Fifth Declension Endings
ēs ēs
ēī ērum
ēī ēbus
ēm ēs
ē ēbus
Fourth Declension Neuter
ū ūa
ūs uum
ū ibus
ū ūa
ū ibus
Fifth Declension Neuter
Trick question! There aren't any!
Fourth Declension Neuter Vocative
ū ūa
Fourth Declension Masculine and Feminine Vocative
ūs ūs
Fifth Declension Masculine and Feminine Vocative
ēs ēs
Decline:
cornū, cornūs-n-horn
cornū cornūs
cornūs cornuum
cornū cornībus
cornū cornūa
cornū cornībus
Decline:
gelū, gelūs-n-snow
gelū gelūs
gelūs geluum
gelū gelībus
gelū gelūa
gelū gelībus
Decline:
motūs, motūs-m-motion
motūs motūs
motūs motuum
motūi motībus
motūm motūa
motū motībus
Decline:
domūs, domūs-f-home
domūs domūs
domūs domuum
domūi domībus
domūm domūa
domū domībus
Decline:
diēs, dēī-m-day
dīēs dīēs
dīēī dīērum
dīēī dīēbus
dīēm dīēs
dīē dīēbus
Decline:
rēs, rēī-f-thing
rēs rēs
rēī rērum
rēī rēbus
rēm rēs
rē rēbus