10 terms

directions

STUDY
PLAY
qián (front)
hòu (back)
zuǒ (left)
yòu (right)
往前走
wǎng qián zou (go straight)
后退
hòu tuì (go back)
转左
zhuǎn zuǒ (turn left)
转右
zhuǎn yòu (turn right)
tíng (stop)
对面
duì miàn (opposite)
OTHER SETS BY THIS CREATOR