10 terms

land animals

STUDY
PLAY
动物
dòng wù (animals)
xióng (bear)
大熊猫
dà xióng māo (panda)
狮子
shī zi (lion)
老虎
lǎo hǔ (tiger)
大象
dà xiàng (elephant)
长颈鹿
cháng jǐng lù (giraffe)
猩猩
xīng xing (gorilla)
我看到了大熊猫。
Wǒ kàn dào le dà xióng māo. (I saw a panda.)
大熊猫在吃竹子。
dà xióng māo zài chī zhú zi. ( The panda is eating bamboo.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR