Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Hieronder staan woorden van een Aalsmeerse krant die Witte Weekblad heet.

Stedenbouwkundig

Urban

Voorzien

To provide

Opbouwen

To construct

Aangeven

To indicate

Een ontheffing

An exemption

Aangevraagd

Requested

Inpassing

Integration

Ingedient

Submitted

Verrijken

To enrich

Watergangen

Waterways

Tegelijkertijd

Simultaneously

Het achterliggende

Underlying

Aangelegd

Constructed

De stoet

Procession

Aanleggen

To construct

Hij beet het spits af

He bit the head off

Verwoord

Expressed

Betoog

Argument

Toegedaan

Devoted

Ontzenuwd

Invalidated

Geregeld

Reguated

Het inrichten

Setting

Ontnemen

To deprive

Zelfredzaamheid

Self-reliance

Rakkers

Rascals

Zwakkeren

Weaknesses

Ergenis

Annoyance

Het wangedrag

Misconduct/misbehaviour

Uitwerpselen

Excrement

Dreigen

To threaten

Vrijwel

Almost

Onteigening

Expropriation

Op de werf

On site

Verstrekt

Provided

Het uitreiken

Award

Het uitdelen

Distribution

Doorvoeren

To achieve

Zoutvoorraad

Salt stocks

Garanderen

To guarantee

Verstandelijk

Mentally

Belangstellenden

Interested

Wat lekkers

Some goodies

Bondskeurmeester

Federal Judge

Gekeurde

Approved

Bevindingen

Findings

Plaatselijk

Local

Opvallend

Striking

Een gezelschap

Group

Vermogend

Wealthy

Bewogenheid

Compassion

In tegenstelling

In contrast

Medestanders

Supporters

Het uitzonderlijk

Exception

Aanmelding

Registration

De Najaar

Autumn

Goedgekeurd

Approved

Goedkeuren

To approve

Duidelijk en helder

Clear and transparent

Opgehelderd

Clarified

Ten aanzien van

With regard to

De herstelwerkzaamheden

Repairs

Voorzien

To provide

Tegengesteld

Opposite

Schadeloosstelling

Compensation

Een fikse tegenvaller

A huge (lit. sharp) setback

Is gebleken

Has shown

De voorgesteld

Proposed

De indeling

Classification

Het gewenste

The desired

In overleg om

In consultation with

Overduidelijk

Obvious

Sierteelt

Floriculture

De plicht

Duty

Huisvesten

To house/take in

Het heikele punt

The tricky part

Schrijnen

Terrible

Voorzieningen

Facilities

Gevestigd

Established

Nabijheid

Proximately

Het wegvak

Road section

Beginsel

Principle

Bezwaar

Objection

Kanttekeningen

Comments?

Inzage

Inspection

jij hebt in elk geval...

at least you have...

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording