85 terms

Vocab. from Witte Weekblad newspaper

Hieronder staan woorden van een Aalsmeerse krant die Witte Weekblad heet.
STUDY
PLAY
Stedenbouwkundig
Urban
Voorzien
To provide
Opbouwen
To construct
Aangeven
To indicate
Een ontheffing
An exemption
Aangevraagd
Requested
Inpassing
Integration
Ingedient
Submitted
Verrijken
To enrich
Watergangen
Waterways
Tegelijkertijd
Simultaneously
Het achterliggende
Underlying
Aangelegd
Constructed
De stoet
Procession
Aanleggen
To construct
Hij beet het spits af
He bit the head off
Verwoord
Expressed
Betoog
Argument
Toegedaan
Devoted
Ontzenuwd
Invalidated
Geregeld
Reguated
Het inrichten
Setting
Ontnemen
To deprive
Zelfredzaamheid
Self-reliance
Rakkers
Rascals
Zwakkeren
Weaknesses
Ergenis
Annoyance
Het wangedrag
Misconduct/misbehaviour
Uitwerpselen
Excrement
Dreigen
To threaten
Vrijwel
Almost
Onteigening
Expropriation
Op de werf
On site
Verstrekt
Provided
Het uitreiken
Award
Het uitdelen
Distribution
Doorvoeren
To achieve
Zoutvoorraad
Salt stocks
Garanderen
To guarantee
Verstandelijk
Mentally
Belangstellenden
Interested
Wat lekkers
Some goodies
Bondskeurmeester
Federal Judge
Gekeurde
Approved
Bevindingen
Findings
Plaatselijk
Local
Opvallend
Striking
Een gezelschap
Group
Vermogend
Wealthy
Bewogenheid
Compassion
In tegenstelling
In contrast
Medestanders
Supporters
Het uitzonderlijk
Exception
Aanmelding
Registration
De Najaar
Autumn
Goedgekeurd
Approved
Goedkeuren
To approve
Duidelijk en helder
Clear and transparent
Opgehelderd
Clarified
Ten aanzien van
With regard to
De herstelwerkzaamheden
Repairs
Voorzien
To provide
Tegengesteld
Opposite
Schadeloosstelling
Compensation
Een fikse tegenvaller
A huge (lit. sharp) setback
Is gebleken
Has shown
De voorgesteld
Proposed
De indeling
Classification
Het gewenste
The desired
In overleg om
In consultation with
Overduidelijk
Obvious
Sierteelt
Floriculture
De plicht
Duty
Huisvesten
To house/take in
Het heikele punt
The tricky part
Schrijnen
Terrible
Voorzieningen
Facilities
Gevestigd
Established
Nabijheid
Proximately
Het wegvak
Road section
Beginsel
Principle
Bezwaar
Objection
Kanttekeningen
Comments?
Inzage
Inspection
jij hebt in elk geval...
at least you have...