Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

faire les courses / les achats

robić zakupy

passer l'aspirateur

odkurzać

plaisir (m)

przyjemność

sortir le soir

wychodzić wieczorem

sortir en ville

wychodzić na miasto

aller dans un bar

iść do baru

aller dans un club

iść do klubu

aller a la boîte

iść na dyskotekę

aller prendre un coup

iść pić

aller au théâtre

iść do teatru

aller au cinéma

iść do kina

faire du sport

uprawiać sport

aller au gym

iść na siłownię

nager

pływać

fatigué (m)

zmęczony

se déshabiller

rozbierać się

se coucher

iść spać, położyć się

aller au lit

iść do łóżka

s'endormir

usnąć

dormir

spać

rêver

śnić

faire des rêves

mieć sny

faire des cauchemars

mieć koszmary

mettre

wkładać

matin (m)

ranek

midi (m)

południe

après-midi (m)

po południu

soir (m)

wieczór

nuit (f)

noc

avant

przed

se réveiller

budzić się

se lever

wstawać

se laver / faire la toilette

myć się

se doucher / prendre la douche

brać prysznic

prendre la bain

brać kąpiel

se laver les cheveux

myć włosy

sécher les cheveux

suszyć włosy

se faire les cheveux

czesać włosy

se brosser les dents

myć zęby

se maquiller

robić makijaż

se raser

golić się

s'habiller

ubierać się

prendre le petit-dejeuner

jeść śniadanie

se préparer le petit-dejeuner

robić śniadanie

manger un sandwich

jeść kanapkę

manger des céréales

jeść płatki

boire un café

pić kawę

boire un thé

pić herbatę

sortir de la maison

wychodzić z domu

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording