Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

G4 Hekasi - Region NCR at 6-8 (Mga Lalawigan o Lungsod)

Valenzuela

dating bahagi ng Bulacan

Valenzuela

pintuan sa hilaga

Valenzuela

Hango sa ngalan kay Dr. Pio Valenzuela

Valenzuela

pinakabatang lungsod sa NCR

Malabon

Dating teritoryo ni Raha Lakandula

Malabon

Sentro ng patis, bagoong, at mga de-latang isda

Navotas

Dating bahagi ng Rizal

Navotas

Pagawaan ng mga patis

Navotas

daungan ng mga kalakal na isda mula sa mga lalawigan

Navotas

may 'Fishing Port' rito

Caloocan

Hango sa salitang look o loob

Caloocan

naging lungsod noong 1952

Quezon City

Nagsimula sa malawak na lupaing binili ni Quezon mula sa mga Tuazon

Quezon City

Isinilang bilang lungsod noong 1939

Quezon City

Minsan naging kapital din ng Pilipinas hanggang 1976

Manila

Dating kilala sa taguring Maynilad mula sa "nilad" isang uri ng halaman

Manila

Unang itinatag ni Raja Sulayman bilang pamayanang Muslim; naging pamayanan ito ng mga Espanyol

Manila

iproklama ni Legaspi noong Hunyo 24, 1971

Mandaluyong

Shopping Mall Capital of the Phils.

Makati

Mula sa salitang 'Kati' o pagbaba ng tubig

Makati

sentro ng komersyo at pagbabangko

Pasay

dating bahagi ng Maynila

Pasay

dating kilala sa tawag na Rizal City

Pasay

Naging lungsod noong 1949

Las Piñas

Mula sa salitang piña o piña fiber

Las Piñas

may mga gawaan ng asin

Parañaque

Dating pamayanan ng mga mangingisda

Parañaque

Tinatawag noon na Palayag

Parañaque

Gawaan ng mga damit, tela, prinosesong pagkain

Muntinlupa

Tinatawag na 'Gateway to Southern Tagalog'

Taguig

mula sa salitang 'Tagagiik ng palay'

Taguig

Pamayanan ng mga magsasaka at mangingisda

Pateros

Kilala bilang pangunahing prodyuser ng balut at puto

Pateros

Gawaan ng Balut

Pateros

lugar ng mga Bibe

Pasig

ngalan hango sa ilog

Pasig

dating capital ng Rizal

Aklan

Popular sa mga lokal at dayuhang turista dahil sa Boracay Island

Aklan

dito ang Ati-atihan Festival

Aklan

lugar sa Region VI na may pista ng Sto.Nino, ika-2 linggo ng Enero

Aklan

lugar sa Region VI na may pista sa paggunita rin sa unang ugnayan ng mga datu ng mga Negrito

Capiz

mula sa salitang 'Kapid' o 'kambal'

Capiz

dito isinilang si Manuel Roxas, pang-5 pangulo ng Pilipinas

Negros Occidental

dating tinawag na 'Buglas'

Negros Occidental

Pang-4 sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas

Negros Occidental

Dating tinatawag na 'Negrenses' ang tigarito

Antique

tinawag ni Datu Sumakwel na 'Hamtic'

Antique

nasa kanluran at pahabang bahagi ng Panay

Antique

tinatawag na 'Antiquenos' ang mga tao rito

Antique

may 2 diyalekto na magkahawig maliban sa tunog (Hiniray-a, Hiligayon)

Iloilo

Hango sa salitang 'ilong', na siyang hugis ng lalawigan

Iloilo

Pinakamalaking lalawigan na bumubuo sa Panay

Iloilo

Nasa dakong timog silanagang bahagi ng Isla

Guimaras

Pinakamaliit sa mga islang bumubuo sa Rehiyon VI

Guimaras

dating bahagi ng Iloilo

Guimaras

lugar sa Region VI na nagging lalawigan noong 1992

Cebu City

tinaguriang 'Queen City of the South'

Cebu

sentro ng kabuhayan sa Region VII

Cebu

lugar sa Region VI na unang narating nga mga unang Espanyol na dumayo sa Pilipinas

Cebu

dito naganap ang unang Kristyanong binyagan

Cebu

sa islang ito napatay si Ferdinand Magellan

Cebu

dito mula si Lapulapu

Siquijor

dating pangalan ay "Katugasan" mula sa salitang "tugas" na tawag sa mga punong 'molave'

Siquijor

tinawag ding 'Isla del Fuego' o 'Isla ng Apoy' dahil sa mga alitaptap na nakikita rito

Negros Oriental

nandito ang nag-iisang unibersidad para sa mga Protestante, ang Silliman University

Bohol

tanging pulo sa Visayas na may 'bilog' na hugis

Bohol

pang-10 sa pinakamalalaking pulo sa Pilipinas

Bohol

dito na ganap ang sanduguan sa paguitan nina Miguel de Legaspi at Datu Sikatuna

Bohol

dito naganap ang rebelyong pinamunuan ni Dagohoy

Bohol

dito rin naganap ang rebelyong tinawag na 'Tamblot Revolt'

Samar

ang kanlurang bahagi ng isla ng Samar

Samar

pinakamalaking sukat sa mga lalawigan sa isla ng Samar

Eastern Samar

Dito ang isla ng Homonhon kung saan unang dumaong ang grupo ni Magellan

San Juanico Bridge

ang nagdudugtong sa Samar at Leyte

Homonhon

Sa islang ito ng ng Eastern Samar unang dumaong ang grupo ni Magellan

Northern Samar

Nasa isla ng Samar ang Samar, Eastern Samar, at ____

2

Ang isla ng Leyte ay nahahati sa __ bahagi

Leyte

dito ang Limasawa, kung saan naganap ang kauna-unahang misa sa Pilipinas

Limasawa

Ang lugar sa Leyte kung saan naganap ang kauna-unahang misa sa Pilipinas

Tacloban

dito itinatag ni Heneral MacArthur ang kapital ng Republika ng Pilipinas matapos dumaong sa Red Beach, Palo, Leyte ang kanyang grupo

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording