NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. torture
 2. rank among
 3. It was first celebrated...
 4. landing in Gallipoli
 5. scarecrow
 1. a patřit, náležet k, být zařazen mezi
 2. b
  mučení, týrání
 3. c
  strašák, strašidlo, hastroš
 4. d vylodění v Gallipoli
 5. e Poprvé to bylo slaveno...

5 Multiple choice questions

 1. uctívat památku zesnulých příbuzných

 2. provádět lidem žertíky

 3. tlačit starý dětský kočárek

 4. veteráni vojenské služby
 5. kázat nenásilí

5 True/False questions

 1. reveal
  dárek, malá radost

        

 2. make an April fool of sbdělat si z někoho legraci

        

 3. play a trick on sbvystřelit si z někoho

        

 4. spinach
  špenát

        

 5. jack-o'-lantern
  máj, májka