NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. parades are held
 2. under torture he revealed the names
 3. the biggest feast of the year
 4. rockets shooting across the sky
 5. torture
 1. a rachejtle létající po obloze
 2. b konají se slavnostní pochody
 3. c
  mučení, týrání
 4. d největší svátek v roce
 5. e při mučení prozradil jména

5 Multiple choice questions


 1. hladovění; smrt hladem

 2. strašák, strašidlo, hastroš
 3. vystřelit si z někoho
 4. kázat nenásilí

 5. hrob neznámého vojína

5 True/False questions

 1. maypole
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek

        

 2. It marks the end of the summer season.uctívat památku zesnulých příbuzných

        

 3. It was first celebrated...Poprvé to bylo slaveno...

        

 4. people of Irish descentnový život a naděje

        

 5. witch
  čarodejnice

        

Create Set