NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. place a wreath on the Tomb of the Unknown Soldier
 2. make an April fool of sb
 3. observe
 4. preach non-violence
 5. parades are held
 1. a položit věnec na hrob neznámého vojína
 2. b vyvést někoho Aprílem
 3. c slavit, dodržovat (svátek)
 4. d konají se slavnostní pochody
 5. e kázat nenásilí

5 Multiple choice questions

 1. Poprvé to bylo slaveno...

 2. máj, májka
 3. znak, znamení, důkaz

 4. veteráni vojenské služby

 5. hladovění; smrt hladem

5 True/False questions

 1. plait a birch rod
  plést pomlázku

        

 2. new life and fresh hopenový život a naděje

        

 3. play a trick on sbvystřelit si z někoho

        

 4. push an old pramdělat si z někoho legraci

        

 5. Tomb of the Unknown Soldier
  hrob neznámého vojína