NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. neither political nor religious origin
 2. What days does Easter fall on this year?
 3. spinach
 4. look like a scarecrow
 5. push an old pram
 1. a
  tlačit starý dětský kočárek
 2. b
  vypadat jako strašák
 3. c Na kdy letos připadají Velikonoce?
 4. d
  špenát
 5. e ani politický ani náboženský původ

5 Multiple choice questions

 1. pronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy
 2. nový život a naděje

 3. plést pomlázku
 4. památníky padlým ve válce

 5. obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek

5 True/False questions

 1. treat
  kázat; mluvit veřejně

        

 2. sovereign
  panovník, vladař

        

 3. the biggest feast of the yearnový život a naděje

        

 4. starvation
  dárek, malá radost

        

 5. Tomb of the Unknown Soldier
  hrob neznámého vojína