NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. maundy
 2. It was first celebrated...
 3. Maundy Thursday
 4. torture
 5. spinach
 1. a
  mučení, týrání
 2. b
  špenát
 3. c
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek
 4. d Poprvé to bylo slaveno...
 5. e
  Zelený čtvrtek

5 Multiple choice questions

 1. znak, znamení, důkaz

 2. den zamilovaných
 3. paradoxně, ironií osudu

 4. hrob neznámého vojína

 5. položit věnec

5 True/False questions

 1. make an April fool of sbvyvést někoho Aprílem

        

 2. veterans of military serviceslidé irského původu

        

 3. preach non-violencekázat nenásilí

        

 4. official public holidayoficiální státní svátek

        

 5. monuments for the war deaductívat památku zesnulých příbuzných