NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. starvation
 2. official public holiday
 3. landing in Gallipoli
 4. push an old pram
 5. Maundy Thursday
 1. a
  Zelený čtvrtek
 2. b oficiální státní svátek
 3. c vylodění v Gallipoli
 4. d
  tlačit starý dětský kočárek
 5. e
  hladovění; smrt hladem

5 Multiple choice questions

 1. památníky padlým ve válce
 2. položit věnec na hrob neznámého vojína
 3. odhalit, prozradit, zjevit
 4. Na kdy letos připadají Velikonoce?
 5. politika nenásilí (Macmillan: a policy of using only peaceful methods to achieve social or political change)

5 True/False questions

 1. the biggest feast of the yearnejvětší svátek v roce

        

 2. jack-o'-lantern
  vydlabaná tykev s otvory na oči a ústa

        

 3. plait a birch rod
  položit věnec

        

 4. sweethearts' day
  hladovění; smrt hladem

        

 5. parades are held
  přehlídka, průvod