NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. It was first celebrated...
 2. reveal
 3. non-violence
 4. It marks the end of the summer season.
 5. Tomb of the Unknown Soldier
 1. a Poprvé to bylo slaveno...
 2. b politika nenásilí (Macmillan: a policy of using only peaceful methods to achieve social or political change)
 3. c odhalit, prozradit, zjevit
 4. d Představuje konec letní sezóny.
 5. e
  hrob neznámého vojína

5 Multiple choice questions


 1. den zamilovaných
 2. památníky padlým ve válce

 3. pokládat věnce
 4. lidé irského původu
 5. slavit, dodržovat (svátek)

5 True/False questions

 1. place a wreath on the Tomb of the Unknown Soldier
  hrob neznámého vojína

        

 2. Maundy Thursday
  Zelený čtvrtek

        

 3. the biggest feast of the yearnejvětší svátek v roce

        

 4. make fun of sb
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek

        

 5. What days does Easter fall on this year?Na kdy letos připadají Velikonoce?