NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. parade
 2. sweethearts' day
 3. pay respect to the family dead
 4. under torture he revealed the names
 5. play pranks on people
 1. a
  provádět lidem žertíky
 2. b
  den zamilovaných
 3. c
  přehlídka, průvod
 4. d při mučení prozradil jména
 5. e uctívat památku zesnulých příbuzných

5 Multiple choice questions

 1. znak, znamení, důkaz

 2. máj, májka
 3. položit věnec na hrob neznámého vojína
 4. rachejtle létající po obloze
 5. lidé irského původu

5 True/False questions

 1. ironically enoughparadoxně, ironií osudu

        

 2. revealodhalit, prozradit, zjevit

        

 3. What days does Easter fall on this year?největší svátek v roce

        

 4. treat
  dárek, malá radost

        

 5. Maundy Thursday
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek