NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. It was first celebrated...
 2. landing in Gallipoli
 3. torture
 4. lay wreaths
 5. under torture he revealed the names
 1. a Poprvé to bylo slaveno...
 2. b
  mučení, týrání
 3. c při mučení prozradil jména
 4. d vylodění v Gallipoli
 5. e
  pokládat věnce

5 Multiple choice questions

 1. patřit, náležet k, být zařazen mezi
 2. odhalit, prozradit, zjevit
 3. kázat nenásilí

 4. máj, májka
 5. paradoxně, ironií osudu

5 True/False questions

 1. monuments for the war deadpamátníky padlým ve válce

        

 2. official public holidayoficiální státní svátek

        

 3. What days does Easter fall on this year?největší svátek v roce

        

 4. maundy
  přehlídka, průvod

        

 5. look like a scarecrow
  strašák, strašidlo, hastroš