NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. people of Irish descent
 2. torture
 3. neither political nor religious origin
 4. plait a birch rod
 5. make fun of sb
 1. a dělat si z někoho legraci
 2. b
  plést pomlázku
 3. c ani politický ani náboženský původ
 4. d lidé irského původu
 5. e
  mučení, týrání

5 Multiple choice questions

 1. Poprvé to bylo slaveno...

 2. pokládat věnce
 3. paradoxně, ironií osudu
 4. Představuje konec letní sezóny.

 5. panovník, vladař

5 True/False questions

 1. treat
  kázat; mluvit veřejně

        

 2. Tomb of the Unknown Soldier
  hrob neznámého vojína

        

 3. witch
  čarodejnice

        

 4. sweethearts' day
  den zamilovaných

        

 5. jack-o'-lantern
  vydlabaná tykev s otvory na oči a ústa