NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. treat
 2. new life and fresh hope
 3. play a trick on sb
 4. sovereign
 5. What days does Easter fall on this year?
 1. a Na kdy letos připadají Velikonoce?
 2. b
  dárek, malá radost
 3. c
  panovník, vladař
 4. d vystřelit si z někoho
 5. e nový život a naděje

5 Multiple choice questions

 1. pronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy

 2. kázat; mluvit veřejně

 3. den zamilovaných
 4. dělat si z někoho legraci
 5. dříve, předtím

5 True/False questions

 1. Tomb of the Unknown Soldier
  hrob neznámého vojína

        

 2. monuments for the war dead
  Zelený čtvrtek

        

 3. reveal
  dárek, malá radost

        

 4. Maundy Thursday
  Zelený čtvrtek

        

 5. play pranks on peoplevystřelit si z někoho

        

Create Set