Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

charisma

çekicilik, etkileyicilik (appeal, attraction)

clever

akıllı (astute)

convince

ikna etmek (persuade)

endure

tahammül etmek (persevere)

forfeit

ceza olarak kaybetmek, yoksun kalmak (relinquish, abdicate)

precarious

1) istikrarsız, kararsız (inconsistent)
2) tehlikeli (hazardous)

severe

sert, şiddetli (critical, intense)

sporadic

1) ara sıra görülen
2) düzensiz, dağınık (erratic)

superior

üstün, yüksek (predominant)

wanton

aklına eseni yapan, düşüncesiz (senseless)

weak

etkisiz, zayıf (ineffective)

widespread

yaygın (common, extensive)

wisdom

bilgelik (insight)

witticism

espiri, nükte (humor)

woo

kur yapmak, yaltaklanmak (flirt, attract)

acknowledge

1) doğruluğunu kabul etmek, onaylamak
2) kabul etmek (gerçeği)

acquire

elde etmek, edinmek (obtain)

assimilate

benimsemek, sindirmek (absorb, digest)

caliber

kapasite, çap (capacity)

condensed

sıkıştırılmış, yoğun

contradictory

aykırı, birbirini tutmayan (inconsistent)

disregard

aldırmamak, dikkate almamak (neglect, ignore)

precious

değerli, kıymetli (valuable, cherished)

prominent

öne çıkan, önemli (leading, foremost)

requisite

zorunlu, elzem, gerekli (indispensable, necessary)

unravel

açmak, aydınlatmak, çözmek (solve, settle up)
Ex: unravel the mystery

vague

anlaşılması güç, belirsiz (obscure, unclear)
Ex: a vague reply

vast

çok geniş, engin (huge, immense)

volume

hacim, miktar (quantity, capacity)

aggravating

can sıkıcı, kötüleştirici (annoying)

amusement

eğlenme, oyalanma (diversion)

conceivably

ihtimal dahilinde, mutemelen (possibly)

curative

şifa verici (healthful)

debilitating

elden ayaktan düşüren, zayıflatan (weakening)

deplete

tüketmek, azaltmak (exhaust)

finite

sınırlı, bitimli (limited)

perceive

algılamak, farkına varmak (comprehend)

security

emniyet, güvenlik (safety)

toxic

zehirli (poisonous)

tranquility

huzur, sakinlik (peacefulness)

trap

tuzağa düşürmek, oyuna getirmek (snare)

undeniably

inkar edilemeyecek bir şekilde (absolutely)

underestimated

az değer biçilmiş (undervalued, miscalculated)

ingredients

içindeki malzemeler (premises)

measurable

ölçülebilir (assessable)

synthesis

sentez, birleşim (combination)

tightly

sıkıca (firmly)

characteristic

belli bir özellik taşıyan (typical)
Ex: Saffron gives the rice in this dish its characteristic yellow colour.

exemplify

örnek oluşturmak (feature, characterize)

interpret

yorumlamak, izah etmek (clarify)

span

uzatmak, kapsamak (cover)

spontaneous

düşünmeden yapılan, içten gelen (heartfelt, intrinsic)

briefly

kısaca (concisely)

consistently

devamlı olarak, sürekli (progressively)

unmistakeable

kesin, mutlak (indisputable)

discernable

ayırt edilebilir, fark edilebilir (detectable)

flourishing

işleri iyi gitme, gelişme (thriving)

analogous

benzer, andıran (similar)

sacrifice

1) fedakarlık, özveri (concession)
2) kurban etmek

plentiful

çok, bol, bereketli (abundant, numerous)

accentuate

vurgulamak (highlight, emphasize)

disguise

1) görünüşünü değiştirmek
2) kimliğini gizlemek (conceal, hide)

routinely

düzenli olarak (regularly)

particle

parça, tane (fragment)

dramatic

çarpıcı, etkileyici (impressive, moving)

sensitive

duyarlı, hassas (delicate, fragile)

predominant

en etkili, ağır basan (principal, overriding)

develop

gelişmek (evolve)

antiquated

çağdışı, demode (old-fashioned)

varied

çeşitli, farklı, türlü (diverse, various)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording