Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

absurd

tuhaf, saçma (ridiculous)

generate

meydana getirmek, oluşturmak (create)

harmful

zararlı (unhealthy)

mysterious

gizemli (enigmatic)

element

unsur, eleman, faktör (component, ingredient)

conspicuously

bariz, belli olarak (noticeably)

shift

değişim, geçiş (switch)

predictably

tahmin edildiği gibi (expectedly)

face

yüzleşmek (confront, encounter)

evident

bariz, apaçık (obvious, apparent)

obviously

bariz şekilde (evidently)

dignitary

ileri gelen, mevki sahibi (notable)

even

eşit, paralel (equivalent, equal)

indiscriminate

rastgele, gelişigüzel (random)

function

fonksiyon, görev (role, position)

propel

fırlatmak (thrust, eject)

resurrect

diriltmek, yeniden canlandırmak (revitalize)

corollary

netice, sonuç (result)

innate

ırsi, doğuştan gelen (hereditary)

predisposition

eğilim, meyil (tendency)

distinguish

ayırt etmek (discriminate)

gaze

gözünü dikmek (stare)

imitate

taklit etmek (simulate)

propensity

arzu, eğilim, istek (inclination, tendency)

tune

uyumlu olmak, yoluna koymak (conform with)

tune out

duymazdan gelmek

distrust

güvenmemek (mistrust)

wedge-shaped

kama şeklinde

harsh

acımasız, katı, sert (relentless)

authenticity

gerçeklik, otantiklik (genuineness)

clay

çamur, balçık

engrave

biçim vermek, işlemek

leash

bağlamak (connect, link)

back over

yeniden gözden geçirmek, incelemek

cylinder

rulo, silindir

intaglio

oymalı taş

stunning

çarpıcı, çekici (striking)

roaring

gümbürtü, gürleyiş (thundering)

scimitar

enli kılıç, pala

affable

arkadaş canlısı (friendly)

afflict

başına bela olmak (scourge)

deplorable

acınacak durumda, acınacak halde (wretched)

intoxicated

sarhoş, kendinden geçmiş (drunk)

tainted

bozuk, lekelenmiş (contaminated)

consensus

oy birliği (unanimity)

scope

kapsam, saha (range)

suffragette

kadınlara oy hakkı sağlamak

admonish

ihtar vermek, uyarmak (rebuke)

spank

dövmek, şaplak atmak

predicament

çıkmaz, ikilem (dilemma)

tempestuous

fırtınalı, şiddetli

collaborate

iş birliği yapmak (cooperate)

versatile

çok amaçlı, çok yönlü (sophisticated)

infuriated

kızgın (angered)

intramural

duvarlar içinde, bina/okul içinde yapılan

strenuous

çalışkan, faal, gayretli (dynamic)

matrimony

evlilik bağı (wedlock)

brink

ağız, eşik, kenar (edge)

evasion

kaytarma, bahane (slacking)

articulate

açık bir şekilde ifade etmek (speak out)

exhilarate

canlandırmak, coşturmak (stimulate, stir up)

affinity

cazibe, çekicilik (attraction, appeal)

fright

dehşet, korku (terror)

expel

atmak, defetmek (dispel)

applaud

alkışlamak, beğenmek (admire, appreciate)

ostentatious

dikkat çeken, fiyakalı (showy)

envious

kıskanan, gıpta eden (jealous)

emerald

zümrüt

dispense with

bir şeyden vazgeçmek, ekarte etmek (relinquish)

bitter

acı (tat)

relish

güzel tat, beğenmek (palate)

yeast

maya

beverage

içecek, meşrubat (refreshments)

clamor

1) talep etmek (demand)
2) feryat etmek, gürültü etmek (scream)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording