16 terms

G2/G3 weather and seasons

http://www.pixton.com/comic/yoi8cfqc Youtube Videos links: https://www.youtube.com/watch?v=O4QfjR4thQU Chinese 1 | 汉语 - 11 Seasons 季节 - Flashcards https://www.youtube.com/watch?v=a6eu24Ympwo Seasons and Weather lesson 2 https://www.youtube.com/watch?v=jtCk3w3EEZE 学中文 Lesson 11 Talking about Weather https://www.youtube.com/watch?v=bOitUD4iBrs 询问天气 https://www.youtube.com/watch?v=ITA-TjY3KGk [快乐汉语 HQ] 08 - 春捂秋冻 https://www.youtube.com/watch?v=el3AcYyi7MA&index=1&list=PLi-VDKawj6AS-A1ORhp1dU…
STUDY
PLAY
今天天气怎么样?(jīn tiān tiān qì zěn me yàng?)
How is the weather today?
天气 (tiān qì)
weather
好天气 (hǎo tiān qì)
good weather
坏天气 (huài tiān qì)
bad weather
阴天 (yīn tiān)
overcast/cloudy
下雨 (xià yǔ)
raining
多云 (duō yún)
cloudy/cloudy day/overcast
刮风 (guā fēng)
windy
下雪 (xià xuě)
snowing
热 (rè)
hot
冷 (lěng)
cold
晴天 (qíng tiān )
sunny day
春天(chūn tiān )
spring
夏天 ( xià tiān )
summer
秋天 (qiū tiān )
autumn
冬天 (dōng tiān )
winter