63 terms

Easy Chinese, Book 2, Lesson 3

STUDY
PLAY
ground, earth
hòumian
in the back, behind
huà chū
to draw
qiánmian
in the front
shàngmian
abover, over, top
wèizhi
position
xiàmian
below, under, bottom
yīgòng
altogether
yòumian
on the right
zuǒmian
on the left
bīnguǎn
hotel
fàndiàn
restaurant
guǎi
to turn
hòu
behind, after, later
nǎli
where
piàn
piece
qian
front, before, ago
bówùguǎn
museum
chūzūchē
taxi
cóng
from
cóng ... dào ....
from ... to ... (place & time)
dǎ dī
to take a taxi
dìfang
place
dìtiě
subway
fāngbiàn
convenient
gōnggòng qìchē
bus
guǎng chǎng
square, plaza
jīchǎng
airport
jìn
near
lóu
builiding
mótuōchē
motorbike
qí chē
to ride a bike
xíngli
luggage
yuǎn
far
zhàn
bus stop, train station
zìxíngchē
bicycle, bike
zǒu lù
to walk
bǎozhèng
to guarantee
bié
don't!
cái
really
fàngxīn
not to worry
guójì
international
guónèi
domestic
hángbān
flight number
urgent, worried
lǎoshi
honest
lǎolǎoshíshí
honest
méi wènti
no problem, it's ok
nín
you (polite form)
ránhòu
then, afterwards
shàng chē
to go by bus/car/train
shí shì qiú shì
based on solid evidence
wènti
problem, question
zhù
to live, to stay
zhǔnshí
on time
cèsuǒ
washroom, toilet
dǎsǎo
to sweep, to dust
dǎting
to inquire/ask about
fēn
to divide/separate
mòshēngrén
stranger
qīngjiégōng
janitor, caretaker, trash collector, cleaner
zhǎo
to look for, to find
shǐ lù
to point the direction