ο Αθηναιος

the Athenian

ο δουλος

the slave

ο ιατρος

the doctor

ο ιππος

the horse

ο λογος

the word

ο πολεμος

the war

ο ποταμος

the river

ο στρατηγος

the general

ο καρπος

the fruit

ο σιτος

the food

ο ανθρωπος

the man, human

ο βαρβαρος

the foreigner

ο δεοποτης

the master

ο κινδυνος

the danger

ο θωραξ

the breastplate

ο κηρυξ

the herald

ο φυλαξ

the guard

ο γερων

the old man

ο γιγας

the giant

ο ερως

the love

ο θεος

the god

ο λεων

the lion

ο οδους

the tooth

ο φυγας

the exile

ο παις

the boy

ο αγων

the contest, game

ο ανηρ

the man, husband

ο δελφις

the dolphin

ο Ελλην

the Greek

ο ηγεμων

the leader, guide

ο θανατος

the death

ο θηρ

the wild beast

ο λειμων

the meadow

ο λιμην

the harbour

ο οινος

the wine

ο πατηρ

the father

ο ποιμην

the shepherd

ο χειμων

the storm, winter

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording