47 terms

Hiatos, Diptongos, & Triptongos

Tell me if a word contains a hiato, diptongo, or triptongo and which letters make it up. Ejemplo - auto Answer - diptongo au
STUDY
PLAY
What is a triptongo?
Three vowels make one sound
What is a diptongo?
Two vowels that make one sound
What is a hiato?
Two vowels that are separated into different syllables
aire
diptongo ai
Baúl
hiato aú
Caos
hiato ao
Suelo
diptongo ue
Bianca
diptongo ia
auto
diptongo au
agua
diptongo ua
veinte
diptongo ei
cuidado
diptongo ui
Europa
diptongo eu
oigo
diptongo oi
Fabio
diptongo io
Lourdes
diptongo ou
cuota
diptongo uo
bien
diptongo ie
ciudad
diptongo iu
bueno
diptongo ue
poeta
hiato oe
saeta
hiato ae
caoba
hiato ao
mareo
hiato eo
real
hiato ea
toalla
hiato oa
poseer
hiato ee
Día
hiato ía
porfíe
hiato íe
país
hiato aí
reír
hiato eí
oído
hiato oí
púa
hiato úa
actúe
hiato úe
búho
hiato úo
laúd
hiato aú
guau
triptongo uau
miau
triptongo iau
limpiáis
triptongo iái
acariciéis
triptongo iéi
averiguáis
triptongo uái
buey
triptongo uey
lleguéis
triptongo uéi
limpiéis
triptongo iéi
averiguáis
triptongo uái
copiéis
triptongo iéi
estudiáis
triptongo iái