10 terms

job

STUDY
PLAY
工作
gōng zuò (work)
老师
lǎo shī (teacher)
律师
lǜ shī (lawyer)
设计师
shè jì shī (designer)
商人
shāng rén (businessman)
银行家
yín háng jiā (banker)
艺术家
yì shù jiā (artist)
经理
jīng lǐ (manager)
他做什么工作?
Tā zuò shén me gōng zuò? (What is his job?)
他是医生。
Tā shì yī shēng. (He is a doctor. )