Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Oppervlaktewater
Water zichtbaar aan het oppervlakte zoals een rivier
Grijs water
Afvalwater dat hij gebruikt kan worden om bijvoorbeeld mee te wassen het toilet door te spoelen of me te irrigeren
Grondwater
Water dat ze in de grond bevindt
Hoogteligging
Ligging van een plaats ten opzichten van zeeniveau
Irrigatie
Kunstmatige beregening van het land
Korte water kringloop
Water vanuit de zee verdampt en daar als neerslag weer een terechtkomt
Lange waterkringloop
Als water vanuit zee verdampt op het land als neerslag terechtkomt en uiteindelijk willen zee bereikt
Reliëf
Hoogteverschillen in het landschap
Verdroging
Het droog geworden van een gebied door oorzaken bijvoorbeeld ontbossing
Water kwantiteit
De hoeveelheid water
Bemalen
Met een pomp of een gemaal ervoor zorgen dat het gebied niet onder water komt staan
Benedenloop
Laatste deel van de rivier
Boezem
En waterweg bijvoorbeeld een kanaal of een rivier
Bovenloop
Het gedeelte van de rivier dat het dichtste bij de bron ligt
Brak water
Water dat half zoet en half zout is
Dijk verhoging
Een dijk versterken door een hoger en breder te maken
Dijk verlegging
De rivier meer ruimte geven door de bedding te verbreden
Gletsjerrivier
Rivier die uit smeltwater van gletsjer bestaat
Gemengde rivier
Rivier die zowel uit smeltwater als uit regen en grondwater bestaat
Kom grond
De bodem die ontstaat door sedimentatie van lichte kleideeltjes je door een rivier
Kribben
Stenen muur die in een rivier ervoor zorgt dat het water aan de zijkant het niet te hard stroomt
Neven geul
Een kanaal naast de rivier dat bij een hoge waterstand een deel van het rivierwater kan afvoeren
Overloop gebied
Dunbevolkt gebied dat mag overstromen bij zeer hoge waterstanden
Spaarbekken
Groot meer waar water wordt opgeslagen onder later te kunnen gebruiken
Verzilting
Het toenemen van het zoutgehalte in de bodem
Winterdijk
De dijk je bij hoge waterstanden rivierwater tegenhouden
Druppel irrigatie
Irrigatie methode waarbij planten druppelsgewijs ge water krijgen zo is de kans op verdamping en verzilting klein
Modderstroom
Een vloeibaar mengsel van het water verzadigde modder en puin dat door de zwaartekracht van een helling stroomt een grote schade kan aanrichten
ontzilting
en techniek om zoetwater te winnen uit zeewater
wadi
rivier die soms droogstaat
stuwdam
een dam die water voor lange tijd tegenhoudt
bebouwingsdichtheid
gemiddeld aantal huizen per km2
bevolking spreiding
verdeling van de bevolking over een gebied
drempelwaarde
het minimale aantal mensen dat nodig is om voorzieningen in stand te houden
integratie
een proces waarbij nieuwkomers zich aanpast aan de Nederlandse samenleving
ontgroening
afname van percentage jongeren
reikwijdte
maximale afstand die mensen af willen leggen voor een voorziening
ruimtegebruik
de manier waarop mensen gebruik maken van een omgeving
segregatie
ga je nu van verschillende bevolkingsgroepen over bijvoorbeeld woonwijken
sociale controle
de mate waarin mensen contact hebben met elkaar in een buurt
sociale ongelijkheid
het bestaan van kansarme groepen mensen tegenover zeer kansrijk en welvarende groepen
urbanisatie
groei van stedelijke gebieden in een land
vergrijzing
toename van het percentage mensen van 65 jaar en ouder
agglomeratie
steden en dorpen die aan elkaar gegroeid zijn
congestie
file
emigratie
verlaten van een land om in een ander land te gaan wonen
forenisme
dagelijks heen nu weer reizen tussen woongebied en werk gemeente
immigratie
binnenkomen in een land om daar te gaan wonen
migratie
verhuizen van de ene woonplaats naar de andere
mobiliteit
gemak waarmee iemand zich verplaatst
remigratie
terugkeren naar het land van herkomst
sociale bevolkingsgroei
verandering van het aantal inwoners in een gebied door migratie
suburbanisatie
Trek vanuit de stad naar de buitenwijken of naar het omliggende platteland
braindrain
het wegtrekken van hoger opgeleiden uit een gebied
een kind politiek
vanuit van de Chinese overheid dat mensen in stedelijke gebieden nog maar een kind mogen krijgen
Seizoens migratie
Migratie bij de migrant slechts een deel van het jaar in de stad woont en werkt
de wet van Buys Ballot
1. Wind verplaatst zich altijd van een hoogdrukgebied naar een laagdrukgebied (depressie)
2.door de draaiing van de aarde waait de wind niet in een rechte lijn maar met een afwijking. op het noordelijke halfrond naar rechts en op het zuidelijk halfrond maar links
wind
een verplaatsing van lucht aan het landoppervlakte
aanlandige wind
neemt de temperatuur van het water, het land koelt af
aflandige wind
neemt de temperatuur van het land
breedteligging
afstand tot de evenaar
hoogteligging
hoogte vanaf het zeeniveau
barometer
luchtdruk meter
isobaren
luchtdruk lijnen
orkaan
storm boven de zee
tornado
storm boven het land
stuwingsneerslag
lucht botst tegen een gebergte dus de lucht moet opstijgen
stijgingsneerslag
lucht verdampt en condenseert
frontale neerslag
stijgende lucht koelt af en waterdamp condenseert
milibar
meteenheid om de luchtdruk aan te geven
windroos
geeft de windrichting aan
hooggebergte klimaat
lage temperaturen en veel neerslag
lijzijde
zijde van de berg waar droge lucht naar beneden valt
loefzijde
zijde van de berg waar natte lucht naar boven gaat
steppeklimaat
weinig neerslag