12 terms

Christmas Mandarin flash cards

mandarin Christmas flash cards.
STUDY
PLAY
shèng dàn lǎo rén
圣诞老人
shèng dàn shù
圣诞树
líng
tiān shǐ
天使
là zhú
蜡烛
xuě qiāo
雪橇
huā huán
花环
xuě huā
雪花
xún lù
驯鹿
lǐ wù
礼物
shèng dàn wà zi
圣诞袜子
guǎi zhàng táng
拐杖糖

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.