Tiếng Anh lớp 11- unit 9

5.0 (1 review)
Get a hint
Equipped
Click the card to flip 👆
1 / 41
1 / 41
Terms in this set (41)
Equipped
được trang bị
Advanced
tiên tiến
Staff
đội ngũ nhân viên
Customer
khách hàng
Choose
chọn
Surface mail
thư chuyển bằng đường bộ ( không phải máy bay)
Deliver
giao (hàng)
Possible
có thể
Maximum
tối đa
Competitive
mang tính cạnh tranh
Parcel
gói
Relative
bà con
Quick
nhanh
Service
dịch vụ
Notify
xác định