40 terms

New Practical Chinese Reader 2 - Lesson 15

STUDY
PLAY
de
zǎo
early
银行
yínháng
bank
shǎo
few; little
排队
páiduì
to form a line
huàn
to exchange; to change
英镑
yīngbàng
UK pounds
人民币
rénmínbì
Chinese money
děi
to need; must; to have to
yòng
to use
gāng
just; only a short time ago
cóng
from
非常
fēicháng
very; extremely; highly

(measure word for actions)
参观
cānguān
to visit (a place)
兵马俑
bīngmǎyǒng
Terra Cotta Warriors
名信片
míngxìnpiàn
postcard
gāi
to be sb.'s turn to do sth.
工作人员
gōngzuò rényuán
working personnel; staff member
qiān
thousand
shǔ
to count
王府井
Wángfǔjǐng
(name of a famous commercial district in Beijing)
西安
Xī'ān
(name of the capital of Shaanxi Province)
好久不见
Hǎojiǔ bùjiàn
Long time no see
发展
Fāzhǎn
to develop
Kuài
fast; quick; rapid
Huà
dialect; language
普通话
Pǔtōnghuà
Chinese
年轻
Niánqīng
young
琉璃
Liúlí
fluent
Dǒng
to understand
Jiù
exactly; precisely
亚洲学系
Yàzhōu xué xì
Department of Asian Studies
汇率
Huìlǜ
exchange rate
现金
Xiànjīn
cash
信用卡
Xìnyòngkǎ
credit card
城市
chéngshì
city
地方
dìfang
place
儿子
érzi
son
cài
food; a dish