23 terms

U8. Topic preview, Lesson 1

STUDY
PLAY
art
n. nghệ thuật
artist
n. nghệ sĩ
artistic
a.thuộc về nghệ thuật
oil painting
n. tranh sơn dầu
stuff
n. thứ, đồ = things
to each his own
ai cũng có quan điểm riêng=that's what makes the world go round
sculpture
n.điêu khắc
photography
n. nhiếp ảnh
pottery
n. đồ gốm
collection of paintings
n. bộ sưu tập tranh
drawing
n. bản vẽ
No kidding
Không đùa tí nào nhé
inventor
n. người sáng tạo
biography
n. tiểu sử
autobiography
n. cuốn tự truyện
fame
n. sự nổi tiếng
distinctive
n. đặc biệt, riêng biệt
fantasy
n. sự tưởng tượng, ảo tưởng
collection of sculpture
n.bộ sưu tập điêu khắc
craft
n. đồ thủ công
fantastic
a.tuyệt vời
gorgeous
a. tuyệt đẹp
bowl
n. cái bát