10 terms

countries-2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

台湾
Tái wān (Taiwan)
印尼
Yìn ní (Indonesia)
越南
Yùe nán (Vietnam)
马来西亚
Mǎ lái xī yà (Malaysia)
菲律宾
Fēi lǜ bīn (Philippines)
新加坡
Xīn jiā pō (Singapore)
缅甸
Miǎn diàn (Myanmar)
泰国
Tài guǒ (Thailand)
柬埔寨
Jiǎn pǔ zhài (Cambodia)
香港
Xiāng gǎng (Hong Kong)
OTHER SETS BY THIS CREATOR