10 terms

feelings

STUDY
PLAY
感觉
gǎn jué (feeling)
高兴
gāo xìng (happy)
不高兴
bù gāo xìng (unhappy)
我很高兴。
Wǒ hěn gāo xìng. (I am very happy.)
她不高兴。
Tā bù gāo xìng. (She is not happy.)
伤心
shāng xīn (sad)
生气
shēng qì (angry)
害怕
hài pà (scared)
她怎么了?
Tā zěn me le? (What happened to her?)
她累了。
Tā lèi le. ( She is tired.)