NAME

Question types


Start with


Question limit

of 54 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. vertellen
 2. oorlog
 3. slapen
 4. aanraken; bereiken; treffen
 5. dood
 1. a mors
 2. b bellum
 3. c tangere
 4. d dormire
 5. e narrare

5 Multiple choice questions

 1. nunc
 2. scribere
 3. iubere
 4. cupere
 5. senator

5 True/False questions

 1. buitengaan; eindigenexire

        

 2. trekken; rekkenfacere

        

 3. zwerven; zich vergisentrahere

        

 4. brief; literatuur; wetenschapreperire

        

 5. voorbijgaanscribere